en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Computational Engineering, master

En mastergrad i Computational Engineering gjør deg kvalifisert for de mest krevende og interessante arbeidsoppgavene i privat eller offentlig næringsliv som ingeniør, forsker eller leder. Du vil tilegne deg ferdigheter som vil gjøre deg i stand til å analysere reelle problemer, og bruke denne innsikten til å ta bedre beslutninger for å for eksempel øke effektivitet, kvalitet og arbeidsflyt. I et samfunn hvor digitalisering blir stadig viktigere er det et større behov for kandidater som har kunnskap om- og ferdigheter i computational modellering. Jobbmulighetene er flere, og mange store olje- og serviceselskaper, og forskningsinstitutter etterspør denne kompetansen.

Dette er et internasjonalt studium hvor norske og utenlandske studenter studerer i fellesskap. All undervisning foregår på engelsk. Studiet inneholder metodeemner som skal utdype og videreføre det matematisk-naturvitenskaplige grunnlaget fra bachelor-studiet, tekniske spesialiseringsemner, valgemner og masteroppgaven. Det toårige masterstudiet i Computational Engineering gir 120 studiepoeng.
Studiet har metodeemner som bygger videre på matematikk, statistikk og grunnleggende programmering fra bachelorstudiet i ingeniør eller realfag. Studiet inneholder videregående modelleringsemner og algoritmeemner, beslutningsanalyse, optimalisering og usikkerhetsmodellering.

Etter at studenten har fått opptak til det toårige masterprogrammet i Computational Engineering må studenten ta en test i programmering og systemadministrasjon. Dersom studenten får ikke bestått på testen, vil UiS tilby og oppfordre studenten til å gjennomføre et forberedende sommerkurs i programmering og systemadministrasjon. Formålet med kurset er at studentene skal bli best mulig forberedt til masterprogrammet. Kurset finner sted tidlig i august før ordinær semesterstart.
Universitetet i Stavanger anser det ikke nødvendig å tilby sommerkurs for de studenter som allerede har bestått følgende emner ved Universitetet i Stavanger:
  • 10 studiepoeng i programmering og minst 5 studiepoeng i operativsystemer

Masterprogrammet i Computational Engineering er et toårig fulltids-studium som består av 120 studiepoeng. Studiet er bygget opp av 30 studiepoeng fra emner som sikrer en bakgrunn i modellering, algoritmer og beslutningsanalyse. De resterende 90 studiepoeng består av spesialiseringsemner og en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng. Masteroppgaven er et større, individuelt prosjekt som fullføres i det siste semesteret, ofte i tett samarbeid med en ekstern bedrift.
Studiet byr på et variert arbeids- og undervisningsopplegg, fra tradisjonelle forelesningsrekker og øvinger, prosjektarbeid, selvstudium og laboratorieundervisning til innføring og oppøving i bruk av moderne programvare. Vektlegging av de enkelte undervisningsformene varierer i noen grad mellom de enkelte emnegruppene.
Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:
  • Arbeids- og undervisningsformer
  • Evalueringsformer
  • Pensumlitteratur
  • Vurderingsform

Universitetet legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fagfelt, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Hva kan du bli

Modelleringskunnskap- og evner er nødvendig i nesten alle bransjer. Noen eksempler på virksomheter der de finner beskjeftigelse er: Olje og energi relatert virksomhet, konsulent og serviceselskaper, sykehus og andre offentlige etater. Bruken av digital teknologi øker raskt og kan sees overalt. Computational engineers er helt avgjørende for å realisere informasjonssamfunnet, fordi de har spesifikk kunnskap om ingeniøraspektene (domenekunnskap) og beregningsevner for å ta de nødvendige digitaliseringstrinnene.

Fullført mastergrad i Computational Engineering grunnlag for opptak på PhD-studier innen samme og lignende fagområder.

Emneevaluering

Studieprogram og emner revideres årlig. Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Studentevaluering av emnene i studieprogrammet vil bli gjennomført i henhold til UiS sitt evalueringssystem.

Kontaktinformasjon

Studiekoordinator:  Karina Sanni  Epost: karina.sanni@uis.no / Tlf: 51 83 11 45 

Studieprogramleder/fagansvarlige Professor Aksel Hiorth. Epost: aksel.hiorth@uis.no / Tlf: 51 83 17 57

Professor Reidar Brumer Bratvold. Epost: reidar.bratvold@uis.no / Tlf: 51 83 22 60

Professor Steinar Evje. Epost: steinar.evje@uis.no /  Tlf. 51 83 17 41