en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Etter fullført studie i master i byplanlegging / City and Regional Planning skal kandidater ha kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som tillater studenten å delta som fullverdig medlem i profesjonelt planleggingsarbeid. Kandidater skal kunne håndtere planleggingsprosjekter av forskjellig skala, samtidig som han/hun skal kunne ta stilling til konseptuelle, teoretiske og metodiske spørsmål på en kvalifisert og reflektert måte. En kandidat skal etter fullført grad:

Kunnskap
K1: Ha avansert kunnskap innenfor byplanlegging og spesialisert innsikt i et avgrenset tematisk/metodisk område.
K2: Ha inngående kunnskap om byplanleggingsteori, analyse og planmetoder i by- og regionalplanlegging.
K3: Kunne anvende ervervet kunnskap på nye områder innenfor by- og regionalplanlegging.
K4: Kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i byplanhistorie, -tradisjoner og dagens samfunnsutfordringer.
K5: Kunne forstå og vurdere teknisk og estetisk utforming av både ny og eldre bebyggelse og byrom, samt foreslå nye bymiljøer.

Ferdigheter
F1: Kunne delta i og lede tverrfaglig planlegging på by-, regional- og detaljnivå.
F2: Kunne analysere steders topografi, historie, bebyggelse og trafikk.
F3: Kunne lage utkast til sammensatte område- og detaljreguleringsplaner.
F4: Kunne forme bærekraftige, levedyktige, trygge og robuste omgivelser.
F5: Kunne kritisk vurdere konsekvenser av ulike løsningsforslag til planer for arealbruk, bebyggelse og transport.

Generell kompetanse
G1: Kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.
G2: Kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
G3: Kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer – både muntlig, skriftlig og grafisk.
G4: Kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både til spesialister og til allmennheten på norsk og engelsk.
G5: Kunne kritisk vurdere litteratur og prosjekter innen by- og regionalplanlegging.
G6: Kunne bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser.