en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Byplanlegging - Master

Målet for studiet er å utdanne studenter til master i teknologi / sivilingeniør med tverrfaglig kompetanse til å skape bærekraftige, levedyktige, sikre og robuste bysamfunn. Studiet tilfører tilbudet fra UiS noe nytt ved å integrere forming og design inn i tekniske studier på masternivå. Det vil samtidig komplettere masterstudiet i samfunnssikkerhet ved i utstrakt grad å legge vekt på å kunne skape robuste bysamfunn gjennom fysisk planlegging og utforming av byer og regioner
Målgruppe for studiet er studenter som ønsker å bli master i teknologi / sivilingeniør, og som har interesse både for formgivning og tekniske problemstillinger. Alle retninger for treårig bachelorstudium i ingeniørfag innen bygg kvalifiserer for opptak til det toårige masterprogrammet.
Studiet er på høyere grads nivå, går over 4 semestre og har et omfang på 120 studiepoeng.
Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Studiet vil i det første semesteret fokusere på å beherske grunnleggende metodeverktøy og arbeide med planlegging av det lokale, for deretter å rette oppmerksomheten mot det regionale og det internasjonale.
Det er berøringspunkter og overlappende emner mellom studiene i byutvikling og urban design, samfunnssikkerhet og kunst- og kulturfag. Utdanningstilbudet er et samarbeid mellom fagmiljøene i Urban design og Samfunnssikkerhet ved TN-fakultetet, og SV-fakultetet med fagområdene arkitektur, kulturminner og landskap.
Studentene får internasjonal erfaring ved at studiets tredje semester blir gjennomført i samarbeid med Aalborg Universitet, Institut for arkitektur og design, hvor studenten kan oppholde seg i Aalborg. Flere studenter har også vært på utveksling til San Diego State University, eller tilsvarende institusjoner.
Studiet avsluttes i 4. semester med en 30 studiepoengs masteroppgave ved UiS.
Det toårige masterprogrammet i byutvikling og urban design er sammensatt av grunnleggende metodeemner (20 sp), fagstudium ved UiS (40 sp), faglig fordypning ved Aalborg Universitet eller tilsvarende institusjoner (30 sp) og masteroppgave (30 sp).
Grunnleggende metodeemner (G) (20 sp):
MEN115 Kvalitative metoder (H, 10)
BYG500 Plan- og analysemetoder (H, 10)
Fagstudium (F) (40 sp):
BYG510 Stedsutvikling (H, 10)
BYG610 Regional urbanisering (V, 10)
SAM500 Infrastruktur og sårbarhet (V, 10)
Valgemne (V, 10)
Utenlandsopphold (U) (30 sp):
7. semester ved Aalborg Universitet.
Anbefalte valgemner (V) (10 sp):
BYG640 Byutviklingsprosjekt 5, 10sp
BYG620 Byutviklingsprosjekt 7, 10sp
BYG650 Praksis/studioarbeid, 10sp
BYG630 Byutviklingsprosjekt 8, 10sp
De anbefalte valg emnene er rene prosjektemner som kan veiledes i grupper - vanligvis designemner, men kan også være skriftlige utredninger. Studenter som ønsker et slikt emne, må få aksept fra faglærer om at det er plass.
Masteroppgaven (M) skrives normalt i 4. semester, og skal være rettet mot problemstillinger som er knyttet til studiet. Mange studenter skriver masteroppgaven i en bedrift eller offentlig etat. Planlegging av masteroppgaven bør startes i 3. semester.
De fleste emnene gis med ukentlige forelesninger. Enkelte emner har øvingstimer og obligatoriske innleveringer av mindre oppgaver eller av prosjektarbeid i gruppe. Bruk av dataprogram er en integrert del i de fleste emnene.
UiS legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innhoødet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fag, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Fagplan

Studieplanen består av 20 sp grunnleggende metode fag (G), 40 sp obligatorisk spesialisering i byplanlegging (F), 30 sp fordypning eller valgemner (U), og 30 sp masteroppgave.
I første semester fokuseres på å beherske grunnleggende planleggings- og analyseverktøy og –metoder ved å jobbe på lokale planutfordringer, før man beveger seg inn i det regionale, nasjonale og internasjonale eksempler i andre semester. Studieplanen inneholder emner fra studieprogrammer i samfunnssikkerhet og fornybar energi.
I tredje semester gis det mulighet til internasjonal utveksling. Studenter kan reise for eksempel til Aalborg Universitet, der de kan velge mellom spesialiseringer: ‘Urban Architecture’ og ‘Mobilities or Urban Studies’.
Alternativt kan studentene velge å fordype seg i bærekraftig byutvikling og mobilitet, trygge og robuste byer, eller fornybare energiløsninger, ved å ta kurs ved UiS, se nedenfor.
Masteroppgaver gjennomføres normalt I fjerde semester og skal være rettet mot problemstillinger som er knyttet til studieprogrammet tematikk. Mange studenter skriver masteroppgaven i samarbeid med en bedrift, og det er mulig å skrive oppgaven sammen med en medstudent. Det anbefales at studentene starter med planlegging av masteroppgaven i tredje semester.
De fleste emnene inkluderer ukentlige forelesninger. Enkelte emner har seminarer, veiledning og obligatoriske prosjekt- og gruppearbeid. Bruken av lokale case og data er en integrert del av de fleste emnene. Øvingstimer og obligatoriske innleveringer av mindre oppgaver eller av prosjektarbeid i gruppe. Bruk av dataprogram er en integrert del i flere av emnene.
UiS legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fag, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Hva kan du bli

Studiets kombinasjon av teknologiske, samfunnsvitenskapelige og formgivingsemner vil gi studentene en bred kompetanse. Studiet gir et stort spekter av arbeidsmuligheter, både i store og små kommuner, andre offentlige etater, og i privat virksomhet, knyttet til utøvende fysisk planlegging, forvaltning, utforming forskning og undervisning.

Etter fullført mastergrad er det mulighet for å søke opptak til ph.d.-programmet i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Emneevaluering

Emneevaluering skjer i henhold til fakultetet sine retningslinjer

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 15, e-post: iorp.service@uis.no