en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i Applied Data Science skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
K1: Avansert kunnskap innenfor data science, som omfatter databehandling, stordata, maskinlæring, datautvinning, statistikk og typiske programmeringsspråk for området, i.a.Python og R.
K2: Spesialisert innsikt i data analyse.
K3: Inngående kunnskap om vitenskapelige teori og metoder i data science.
K4: Anvende kunnskap om algoritmer for statistisk analyse, maskinlæring eller datautvinning på nye områder innenfor data science.
K5: Analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fjerde vitenskapens paradigme, 4Vene av stordata (volum, velositet, variasjon, variabilitet), data-drevet tilnærming, CRISP-DM (cross-industry standard process for data mining).

Ferdigheter
F1: Analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, datasett og dataprosesser; og anvende disse til å strukturere og formulere data-drevet resonnement.
F2: Analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med å anvende og evaluere ulike lagrings- og databehandlingsteknologier.
F3: Bruke CRISP-DM og vitenskapelige metoder for å utvikle dataanalyseprogrammer på en selvstendig måte.
F4: Gjennomføre en selvstendig, avgrenset datainnsamling, analyse og evaluering etter etablerte ingeniørprinsipper i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse
G1: Analysere relevante etiske problemstillinger som følger av bruk av data og datautvinning.
G2: Anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter relatert til databehandling, dataanalyse og optimalisering.
G3: Formidle resultater av omfattende dataanalyse og utviklingsarbeid, og beherske Data Science-uttrykksformer.
G4: Kommunisere om problemstillinger, analyser og konklusjoner relatert til data-drevet forskning og utvikling, både med spesialister og til allmennheten.
G5: Bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser ved å innføre data-drevet tilnærming.