en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Det 5-årige masterstudiet i teknologi/ sivilingeniør petroleumsteknologi er et høyere grads-studium med et oppfang på 300 studiepoeng.
Med en mastergrad i petroleumsteknologi står mulighetene åpne for de mest krevende og de mest interessante arbeidsoppgavene innen fagfeltet. Studiet gir en bred plattform i petroleumsteknologi med muligheten til å ta ulike fordypningspakker; boring, naturgass, reservoar.
Mastergradutdanningen i petroleumsteknologi ved universitetet er organisert under Det teknisk- naturvitenskaplig fakultet, Institutt for petroleumsteknologi. Målgruppen er studenter som har generell studiekompetanse med tilleggs-kunnskaper i fysikk FYS1 og matematikk R1+R2. Studiet baserer seg på 3+2 modell. De tre første årene følger studentene studieplanen for 3-årig bachelor i petroleumsteknologi, for så å gå videre på 2-årig master i petroleumsteknologi.
Studiet innhold, oppbygging og sammensetning
Studiets to siste år, med omfang på 120 studiepoeng, er delt inn i tre spesialiseringer: Boring, Naturgass og Reservoar. Masteroppgaven er et større selvstendig prosjekt som utføres i siste semester, og kan skje i samarbeid med en bedrift. All undervisning på masternivå foregår på engelsk. Emner på bachelornivå kan også bli undervist på engelsk. Dette er et pluss for studentene som utdanner seg mot jobber i en internasjonal bransje der engelsk er forretningsspråket.
Studentene vil møte ulike arbeids- og undervisningsformer, bruk av moderne datateknologi, praktisk laboratoriearbeid og prosjekter med tilhørende oppøving i rapportskriving og dokumentasjon.
Retningslinjer for overgang til høyere nivå for studenter med opptak på 5-årige masterprogram ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.
 1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen.
 2. For overgang fra lavere til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90

% av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.
 1. Inkludert i de 90 % som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:Matematikk og statistikk tilsvarende krav i §3 i «Utfyllende regler til lokalt opptak» til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til.
 2. Bacheloroppgaven
 • For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en nedre karaktergrense på 3,0 (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1). Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i «Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi/sivilingeniør ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet» §5.
 • Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.

 • I tillegg kreves det bestått eksamen i vektoranalyse. Studenter som mangler dette emnet kan også søke opptak, men vil få betingelse om å bestå emnet MAT300 Vektoranalyse i løpet av første studieår.
  I ovennevnte tilfelle må emnet tas utenom ordinær studieplan for masterstudiet. Det gis automatisk adgang til eventuelle mastergradsemner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.
  På grunn av kapasitetshensyn ser vi oss nødt til å begrense antall studieplasser for hver enkelt spesialisering i studiets to siste år. Kvalifiserte studenter fordeles likt på de tre studieretningene. Ved eventuell overtallighet av søkere til en studieretning, vil søkerne bli rangert som forklart under:
  • Studenter tatt opp til studieåret 2015/2016 vil bli rangert med utgangspunkt i oppnådde karakterer i 5. og 6. semester av bachelorgraden.
  • Studenter tatt opp til studieåret 2016/2017 vil blir rangert med utgangspunkt i oppnådde karakterer i 3., 4., 5. og 6. semester av bachelorgraden. Studenter tatt opp fra og med studieåret 2017/2018 vil bli rangert etter oppnådde karakterer for hele bachelorgraden. Vi gjør oppmerksom på at dette også gjelder studenter som ble tatt opp til det femårige masterprogrammet i petroleumsteknologi høsten 2017, som allerede har fullført et treårig bachelorprogram, eller deler av et treårig bachelorprogram tidligere.

  Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i «Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi/sivilingeniør ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet» §5.
  For mer informasjon, se inder Petroleumsteknologi - Bachelor i ingeniørfag og Master of Science in Petroleum Engineering (2 years).

  Fagplan

  Se under Petroleumsteknologi - Bachelor i ingeniørfag og Petroleumsteknologi - Master i teknologi/sivilingeniør (to-årig).

  Hva kan du bli

  Du kan jobbe som sivilingeniør i den internasjonale olje- og gassindustrien. Du kan også jobbe innen variert landbasert industri eller med forskning og undervisning.

  Studiet kan også kvalifisere deg til videre doktorgradsstudier i petroleumsteknologi.

  Kontaktinformasjon

  Kontakt oss:

  Instituttets servicetorg i Kjølv Egelands hus 3. etasje, tilbyr informasjon og veiledning til instituttets studenter. Kontakt oss fortrinnsvis per e-post eller per telefon 51 83 17 25. Samtale eller møte avtales ved behov.