en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Det 5-årige masterstudiet i teknologi/ sivilingeniør petroleumsteknologi er et høyere grads-studium med et oppfang på 300 studiepoeng.
Med en mastergrad i petroleumsteknologi står mulighetene åpne for de mest krevende og de mest interessante arbeidsoppgavene innen fagfeltet. Studiet gir en bred plattform i petroleumsteknologi med muligheten til å ta ulike fordypningspakker; boring, produksjon- og prosessteknologi, reservoar.
Mastergradutdanningen i petroleumsteknologi ved universitetet er organisert under Det teknisk- naturvitenskaplig fakultet, Institutt for energi- og petroleumsteknologi. Målgruppen er studenter som har generell studiekompetanse med tilleggs-kunnskaper i fysikk FYS1 og matematikk R1+R2. Studiet baserer seg på 3+2 modell. De tre første årene følger studentene studieplanen for 3-årig bachelor i energi- og petroleumsteknologi, for så å gå videre på 2-årig master i petroleumsteknologi.
Studiet innhold, oppbygging og sammensetning
5-årig master i teknologi/ sivilingeniør – petroleumsteknologi baserer seg på 3+2 modellen. Det vil si at studenten først fullfører treårig bachelor i ingeniørfag energi- og petroleumsteknologi, før de fortsetter med den toårige master i petroleumsteknologiutdanningen. 180 studiepoeng er bachelorgraden og 120 studiepoeng er mastergraden.
RETNINGSLINJER FOR OVERGANG TIL HØYERE NIVÅ FOR STUDENTER MED OPPTAK PÅ 5-ÅRIGE MASTERPROGRAM VED DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
 1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen.
 2. For overgang fra lavere til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.
 3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått: Matematikk og statistikk tilsvarende krav i §4 i «Utfyllende regler til lokalt opptak» til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til.
 4. Bacheloroppgaven
 • For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en nedre karaktergrense på C. Dette er gjeldende for studenter som har opptak til 5-årige masterprogram, uavhengig av opptaksår, som er kvalifisert for overgang til høyere nivå høsten 2019 eller senere. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i «Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet» §4.
 • Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.

 • På grunn av kapasitetshensyn ser vi oss nødt til å begrense antall studieplasser for hver enkeltspesialisering i studiets to siste år. Kvalifiserte studenter fordeles likt på de tre studieretningene. Ved eventuell overtallighet av søkere til en studieretning, vil søkerne bli rangert som forklart under:
  • Studenter tatt opp til studieåret 2016/2017 vil blir rangert med utgangspunkt i oppnådde karakterer i 3., 4., 5. og 6. semester av bachelorgraden.
  • Studenter tatt opp fra og med studieåret 2017/2018 vil bli rangert etter oppnådde karakterer for hele bachelorgraden. Vi gjør oppmerksom på at dette også gjelder studenter som ble tatt opp til det 5-årige masterprogrammet i petroleumsteknologi høsten 2017, som allerede har fullført et 3-årig bachelorprogram, eller deler av et 3-årig bachelorprogram tidligere.
  • Studenter tatt opp fra og med studieåret 2019/2020 vil bli rangert etter oppnådde karakterer for hele bachelorgraden


  Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i «Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi/sivilingeniør ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet» §5.

  Rammeplan

  De tre første årene er studieplanen utarbeidet i henhold til Rammeplan for ingeniørutdanning, som skal sikre et nasjonalt likeverdig faglig nivå slik at utdanningene framstår som enhetlige og gjenkjennelige, uavhengig av institusjon. Rammeplanen skal også sikre at norsk grunnutdanning i ingeniørfag er på høyt internasjonalt nivå.
  Se link til Forskrift om rammeplanen: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-18-870?q=rammeplan for ingeniørutdanning

  Fagplan

  Se under Petroleumsteknologi - Bachelor i ingeniørfag energi- og petroleumsteknologi - Master i teknologi/sivilingeniør (to-årig).

  Hva kan du bli

  Du kan jobbe som sivilingeniør i den internasjonale olje- og gassindustrien. Du kan også jobbe innen variert landbasert industri eller med forskning og undervisning.

  Studiet kan også kvalifisere deg til videre doktorgradsstudier i petroleumsteknologi.

  Kontaktinformasjon

  Kontakt oss:

  Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tel (47) 51831700, E-post: post-tn@uis.no

  Studiekoordinator: Anita Malde Rasmussen, tel (47) 51 83 17 04, E-post: anita.malde@uis.no