en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Master i teknologi/sivilingeniør - Marin- og offshoreteknologi - 5 årig

Introduksjon
Det femårige masterstudiet i offshoreteknologi bygger på 3+2-modellen. De tre første årene følger studentene enten bachelorstudiet i maskin eller bachelorstudiet i bygg, studieretning konstruksjonsteknikk. Etter tre år kan du velge om du vil nøye deg med bachelorgrad eller fortsette og avslutte med mastergrad etter ytterligere to år. De to siste årene følger studentene ett av de engelskspråklige masterstudiene, Master of Science / sivilingeniør, Marin og offshoreteknologi eller Master of Science / sivilingeniør, Industrial Asset Management.

Marin og offshoreteknologi er rettet mot systemer og operasjoner som inngår i undervanns feltutbygginger. Fagkretsen kombinerer grunnleggende maskinfag med systemkunnskap og operasjoner relatert til installasjon, drift og vedlikehold av slike anlegg. Undervanns produksjonssystemer, Prosessanlegg og Moderne brønndesign er eksempler på sentrale valgemner.

Industrial Asset Management (Industrial Asset Management) er et tverrfaglig studium som er bygget opp rundt emner innenfor drift og vedlikehold, tilstandsovervåking, risiko og styring, industrielle tjenester, samhandling menneske, teknologi og organisasjon, prestasjonsmåling og styring, pålitelighetsanalyse og offshore feltutvikling.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Av masterstudiets 120 studiepoeng (sp) utgjør 20 sp grunnleggende metodeemner (G) som skal utdype og videreføre det matematisk-naturvitenskapelige grunnlaget fra bachelorstudiet. Videre er 30 sp fellesfag (F) som skal sikre et bredt og felles grunnlag i offshoreteknologi, samt komplettere og utdype emner fra bachelorstudiet. De resterende 70 studiepoengene utgjøres av 30 sp obligatoriske spesialiseringsemner (S), 10 sp valgemner (V) og en avsluttende masteroppgave på 30 sp (M).

Fakultetet tilbyr en liste av anbefalte valgemner. Studentene må selv kontrollere at de har nødvendige forkunnskaper for disse emnene. Andre valgemner skal godkjennes av instituttet, men studentene står i stor grad fritt til å sette sammen sin egen fagkombinasjon avhengig av interesser og forkunnskaper. Masteroppgaven kan enten tas ved fakultetet eller i samarbeid med næringslivet. Svært mange studenter har masteroppgaver hos bedrifter innenfor oljesektoren, men det er også mange som har oppgaver hos bedrifter tilknyttet andre næringer. For å få tildelt masteroppgave stilles det krav om tilfredsstillende studieprogresjon (viser til Regler for masteroppgave).

Universitetet legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fag, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Undervisningsformene er en kombinasjon av forelesninger, prosjektoppgaver, obligatoriske og frivillige øvinger og laboratoriearbeid. Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:
 • Arbeids- og undervisningsformer
 • Pensumlitteratur
 • Evalueringsformer
 • Vurderingsformer

De 2 siste årene av masterutdanningen vil all undervisning og eksamen være på engelsk

Læringsutbytte
Se læringsutbyttebeskrivelsene for
 • Bachelor i ingeniørfag - Maskin (treårig) eller
 • Bachelor i ingeniørfag - Bygg, studieretning konstruksjonsteknikk (treårig)
 • Master i teknologi/sivilingeniør - Marin og offshoreteknologi (toårig) eller
 • Master i teknologi / sivilingeniør - Industriell teknologi og driftsledelse (toårig)


RETNINGSLINJER FOR OVERGANG TIL HØYERE NIVÅ FOR STUDENTER MED OPPTAK PÅ 5-ÅRIGE MASTERPROGRAM VED DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
 1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen
 2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.
 3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 3 i "Utfyllende regler til lokalt opptak" til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til.
 4. Bacheloroppgaven.
 • For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på 3,0 (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1). Dekanen kan godkjenne lavere gjennomsnittskarakter dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i "Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi / sivilingeniør ved Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet" § 5.
 • Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.
 • Rammeplan

  De tre første årene er studieplanen utarbeidet iht. "Rammeplan for ingeniørutdanning", som skal sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr profesjonsrettet, integrert og forskningsbasert ingeniørutdanning med høy faglig kvalitet. Forskriften skal sikre at norsk ingeniørutdanning anerkjennes nasjonalt og internasjonalt som en kvalitativ god teknisk profesjonsutdanning i 1. syklus i høyere utdanning. Den skal sikre at utdanningene forholder seg til de standarder og kriterier som gjelder for ingeniørutdanning, og imøtekommer samfunnets nåværende og framtidige krav til ingeniører. Den skal sikre at utdanningen har et internasjonalt perspektiv og at kandidatene kan fungere i et internasjonalt arbeidsmiljø.

  Fagplan

  Studieplaner
  For studieplaner Master i teknologi/sivilingeniør - Offshoreteknologi (femårig) se:

  • Bachelor i ingeniørfag - Maskin (treårig) eller
  • Bachelor i ingeniørfag - Bygg, studieretning konstruksjonsteknikk (treårig)
  • Master i teknologi/sivilingeniør - Offshoreteknologi, Marin- og undervannsteknologi (toårig) eller
  • Master i teknologi / sivilingeniør - Offshoreteknologi, Industriell teknologi og driftsledelse (toårig)

  Hva kan du bli

  Du kan jobbe i bedrifter som driver offshore i olje- og gassinsdustrien og i marine næringer, innenfor privat landbasert næringsliv, offentlig virksomhet, rådgivende kontor og entreprenørfirmaer.

  Studentene på offshoreteknologi kan kvalifisere seg til doktorgradsstudier (PhD) innen offshoreteknologi ved Universitetet i Stavanger.

  Emneevaluering

  Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

  Kontaktinformasjon

  Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, tlf. 51 83 17 47, E-mail: tn-ikm@uis.no