en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Master i teknologi/sivilingeniør - Marin- og offshoreteknologi - 5 årig

Det femårige masterstudiet i marin- offshoreteknologi bygger på 3+2-modellen. De tre første årene følger studentene enten bachelorstudiet i maskin eller bachelorstudiet i bygg, studieretning konstruksjonsteknikk. Etter tre år kan du velge om du vil nøye deg med bachelorgrad eller fortsette og avslutte med mastergrad etter ytterligere to år. De to siste årene følger studentene det engelskspråklige masterstudiet Master of Science / sivilingeniør i marin- og offshoreteknologi.
Marin og offshoreteknologi er rettet mot systemer og operasjoner som inngår i undervanns feltutbygginger. Fagkretsen kombinerer grunnleggende maskinfag med systemkunnskap og operasjoner relatert til installasjon, drift og vedlikehold av slike anlegg. Undervanns produksjonssystemer, Prosessanlegg og Moderne brønndesign er eksempler på sentrale valgemner.

RETNINGSLINJER FOR OVERGANG TIL HØYERE NIVÅ FOR STUDENTER MED OPPTAK PÅ 5-ÅRIGE MASTERPROGRAM VED DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
 1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen
 2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.
 3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 4 i ”Utfyllende regler til lokalt opptak” til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til.
 4. Bacheloroppgaven.
 • For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på C. Dette er gjeldende for studenter som har opptak til 5-årige masterprogram, uavhengig av opptaksår, som er kvalifisert for overgang til høyere nivå høsten 2019 eller senere. Dekanen kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i ”Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi ved Det teknisk – naturvitenskapelige fakultet” § 4.
 • Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.
 • Rammeplan

  "Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning" sitt formål er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr profesjonsrettet, integrert og forskningsbasert ingeniørutdanning med høy faglig kvalitet. Forskriften skal sikre at norsk ingeniørutdanning anerkjennes nasjonalt og internasjonalt som en kvalitativ god teknisk profesjonsutdanning i 1. syklus i høyere utdanning. Den skal sikre at utdanningene forholder seg til de standarder og kriterier som gjelder for ingeniørutdanning, og imøtekommer samfunnets nåværende og framtidige krav til ingeniører. Den skal sikre at utdanningen har et internasjonalt perspektiv og at kandidatene kan fungere i et internasjonalt arbeidsmiljø.
  Se link til Forskrift om rammeplanen: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-18-870?q=rammeplan for ingeniørutdanning

  Fagplan

  For studieplaner Master i teknologi/sivilingeniør - Marin- og offshoreteknologi (femårig) se:

  • Bachelor i ingeniørfag - Maskin (treårig) eller
  • Bachelor i ingeniørfag - Bygg, studieretning konstruksjonsteknikk (treårig)
  • Master i teknologi/sivilingeniør - Marin- og offshoreteknologi (toårig)

  Hva kan du bli

  Med en mastergrad i marin og offshoreteknologi vil du tilegne deg en kompetanse som er etterspurt i et spekter av virksomheter i tiknytning til offshore næringen. Området marin- og undervannsteknologi er i dag i sterk fremvekst. I Norge produseres halvparten av all olje fra undervannsanlegg og norske bedrifter er nøkkelleverandører i alle internasjonale markeder for undervanns- og dypvannsteknologi. Det er forventet stor aktivitet offshore og nyetableringer i Norges nærområder i mange tiår fremover. Med en mastergrad i Marin- og offshoreteknologi vil du også være kvalifisert for mange attraktive stillinger i tradisjonell industri som driver med petroleumsutvikling og produksjon.

  Fullført mastergrad kan gi grunnlag for opptak til PhD-studiet (doktorgrad) i offshoreteknologi ved UiS.

  Emneevaluering

  Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

  Kontaktinformasjon

  Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, tlf. 51 83 17 47, E-mail: tn-ikm@uis.no