en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Det femårige masterstudiet i teknologi / sivilingeniørstudiet i kybernetikk og robotteknologi er et høyere grads studium med et omfang på 300 studiepoeng. Med denne graden står mulighetene åpne for de mest krevende og de mest interessante arbeidsoppgavene innen fagfeltet. Studiet gir en solid utdanning innen kybernetikk og robotteknologi. Kybernetikk er vitenskapen om hvordan systemer oppfører seg, og om hvordan vi kan lage teknologi som gjør at de automatisk oppfører seg akkurat slik vi ønsker.
Mastergradsutdanningen i teknologi ved universitetet er organisert under Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi. Målgruppen er studenter som har generell studiekompetanse med fordypning i fysikk tilsvarende 2FY/Fysikk 1 og matematikk tilsvarende 3MX/R1+R2. Studiet baserer seg på en 3+2 modell. De tre første årene følger studentene studieplanen for treårig bachelor i ingeniørfag innen automatisering og elektronikkdesign. De to siste årene følger man studieretningen master i robotteknologi og signalbehandling.
RETNINGSLINJER FOR OVERGANG TIL HØYERE NIVÅ FOR STUDENTER MED OPPTAK PÅ 5-ÅRIGE MASTERPROGRAM VED DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen.
2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.
3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:
a) Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 4 i ”Utfyllende regler til lokalt opptak” til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til.
b) Bacheloroppgaven.
4. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en nedre karaktergrense på C. Dette er gjeldende for studenter som har opptak til 5-årige masterprogram, uavhengig av opptaksår, som er kvalifisert for overgang til høyere nivå høsten 2019 eller senere. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i ”Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi ved Det teknisk – naturvitenskapelige fakultet” § 4.
5. Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.

Rammeplan

Se link til Forskrift om rammeplanen: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-18-870?q=rammeplan for ingeniørutdanning

Fagplan

Se beskrivelsen for studieprogrammene:
Bachelor i ingeniørfag - automatisering og elektronikkdesign (treårig)
Master i teknologi/sivilingeniør - robottteknologi og signalbehandling (toårig)

Hva kan du bli

Se beskrivelsen for studieprogrammene:Se beskrivelsen for studieprogrammene:

Emneevaluering

Kvalitetssikring og evalueringer av studiet
Studieprogram og emner revideres årlig. Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Studentevaluering av emnene i studieprogrammet vil bli gjennomført i henhold til UiS sitt evalueringssystem.

Kontaktinformasjon

Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, E-mail: post@uis.no

Studiekoordinator:Patricia Retamal , tlf. 51 83 17 26, e-post: patricia.retamal@uis.no