en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Med en mastergrad i konstruksjoner og materialer får du en kompetanse innen konstruksjonsteknikk og materialteknologi som vi er avhengige av for å få industri-Norge til å gå rundt. Kompetansen gjør deg etterspurt i arbeidslivet, både innen landbasert virksomhet og innen offshorevirksomhet. I det to-årige masterstudiet kan du fordype deg innen maskinkonstruksjoner, fornybar energi eller innen byggkonstruksjoner og offshore konstruksjoner.


RETNINGSLINJER FOR OVERGANG TIL HØYERE NIVÅ FOR STUDENTER MED OPPTAK PÅ 5-ÅRIGE MASTERPROGRAM VED DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
 1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen
 2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.
 3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 4 i ”Utfyllende regler til lokalt opptak” til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til.
 4. Bacheloroppgaven.
 • For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på C. Dette er gjeldende for studenter som har opptak til 5-årige masterprogram, uavhengig av opptaksår, som er kvalifisert for overgang til høyere nivå høsten 2019 eller senere. Dekanen kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i ”Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi ved Det teknisk – naturvitenskapelige fakultet” § 4.
 • Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.
 • Rammeplan

  "Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning" sitt formål er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr profesjonsrettet, integrert og forskningsbasert ingeniørutdanning med høy faglig kvalitet. Forskriften skal sikre at norsk ingeniørutdanning anerkjennes nasjonalt og internasjonalt som en kvalitativ god teknisk profesjonsutdanning i 1. syklus i høyere utdanning. Den skal sikre at utdanningene forholder seg til de standarder og kriterier som gjelder for ingeniørutdanning, og imøtekommer samfunnets nåværende og framtidige krav til ingeniører. Den skal sikre at utdanningen har et internasjonalt perspektiv og at kandidatene kan fungere i et internasjonalt arbeidsmiljø.
  Se link til Forskrift om rammeplanen: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-18-870?q=rammeplan for ingeniørutdanning

  Fagplan

  Studiet baserer seg på en 3+2 modell. De tre første årene følger studentene studieplanen for treårig bachelor i ingeniørfag innen maskin eller innen bygg, studieretning konstruksjonsteknikk.
  I de to siste årene kan studentene velge en av følgende spesialiseringer: byggkonstruksjoner, maskinkonstruksjoner, offshorekonstruksjoner eller fornybar energi. I studiets to siste år, med omfang på totalt 120 sp, utgjør 20 sp grunnleggende metodeemner (G) som skal utdype og videreføre det matematisk-naturvitenskaplige grunnlaget fra bachelorstudiet. Videre består studiet av 25 sp obligatoriske kjernefag (K), 45 sp fordypingsemner (S) og en avsluttende masteroppgave på 30 sp (M). Masteroppgaven er et større selvstendig prosjekt som utføres i siste semester, og kan gjennomføres i nært samarbeid med en industribedrift. For å kunne få tilgang til å skrive masteroppgave stilles det krav om tilfredsstillende studieprogresjon (i henhold til Regler for masteroppgave).

  Hva kan du bli

  Studiet kvalifiserer for et bredt næringsliv. Kompetansen som studentene får gjennom de ulike spesialiseringer er like relevant for landbasert virksomhet som offshore. Eksempel på landbaserte næringer er bygg- og anleggsvirksomhet, metallurgisk industri, prosessindustri og et allsidig spekter av mekanisk virksomhet. Også offentlige virksomheter har stor etterspørsel etter denne type kompetanse. Studiet kvalifiserer for et næringsliv som det alltid vil være behov for – bygg, veier, materialer, maskiner, produksjonsprosesser – og studentene vil derfor være attraktive også på et internasjonalt arbeidsmarked.
  Se beskrivelsen for studieprogrammene:  Fullført mastergrad kan gi grunnlag for opptak til PhD-studiet (doktorgrad) i offshoreteknologi ved UiS.

  Emneevaluering

  Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

  Kontaktinformasjon

  Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, e-post: post@uis.no

   

  Studiekoordinator: Sheryl Josdal, tlf. 51 83 17 47, e-post: sheryl.josdal@uis.no