en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Introduksjon
Med en mastergrad i konstruksjoner og materialer får du en kompetanse innen konstruksjonsteknikk og materialteknologi som vi er avhengige av for å få industri-Norge til å gå rundt. Kompetansen gjør deg etterspurt i arbeidslivet, både innen landbasert virksomhet og innen offshorevirksomhet. I det to-årige masterstudiet kan du fordype deg innen maskinkonstruksjoner og maskintekniske systemer eller innen byggkonstruksjoner og offshore konstruksjoner.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Studiet baserer seg på en 3+2 modell. De tre første årene følger studentene studieplanen for treårig bachelor i ingeniørfag innen maskin eller innen bygg, studieretning konstruksjonsteknikk.

I de to siste årene kan studentene velge en av følgende fordypninger: Byggkonstruksjoner, Maskinkonstruksjoner eller Offshore konstruksjoner. I studiets to siste år, med omfang på totalt 120 sp, utgjør 20 sp grunnleggende metodeemner (G) som skal utdype og videreføre det matematisk-naturvitenskaplige grunnlaget fra bachelorstudiet. Videre består studiet av 25 sp obligatoriske kjernefag (K), 45 sp fordypingsemner (S) og en avsluttende masteroppgave på 30 sp (M). Masteroppgaven er et større selvstendig prosjekt som utføres i siste semester, og kan skje i nært samarbeid med en industribedrift. For å få tildelt masteroppgave stilles det krav om tilfredsstillende studieprogresjon (viser til Regler for masteroppgave).

Undervisningsformene er en kombinasjon av forelesninger, prosjektoppgaver, obligatoriske og frivillige øvinger og laboratoriearbeid. Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:
 • Arbeids- og undervisningsformer
 • Pensumlitteratur
 • Evalueringsformer
 • Vurderingsformer


Universitetet legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fag, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Læringsutbytte
Se læringsutbyttebeskrivelsene for
 • Bachelor i ingeniørfag - Maskin (treårig) eller
 • Bachelor i ingeniørfag - Bygg, studieretning konstruksjonsteknikk (treårig)
 • Master i teknologi / sivilingeniør - Konstruksjoner og materialer (toårig)

RETNINGSLINJER FOR OVERGANG TIL HØYERE NIVÅ FOR STUDENTER MED OPPTAK PÅ 5-ÅRIGE MASTERPROGRAM VED DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
 1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen
 2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.
 3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 3 i "Utfyllende regler til lokalt opptak" til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til.
 4. Bacheloroppgaven.
 • For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på 3,0 (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1). Dekanen kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i "Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi / sivilingeniør ved Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet" § 5.
 • Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.
 • Rammeplan

  De tre første årene er studieplanen utarbeidet iht. "Rammeplan for ingeniørutdanning", som skal sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr profesjonsrettet, integrert og forskningsbasert ingeniørutdanning med høy faglig kvalitet. Forskriften skal sikre at norsk ingeniørutdanning anerkjennes nasjonalt og internasjonalt som en kvalitativ god teknisk profesjonsutdanning i 1. syklus i høyere utdanning. Den skal sikre at utdanningene forholder seg til de standarder og kriterier som gjelder for ingeniørutdanning, og imøtekommer samfunnets nåværende og framtidige krav til ingeniører. Den skal sikre at utdanningen har et internasjonalt perspektiv og at kandidatene kan fungere i et internasjonalt arbeidsmiljø.

  Fagplan

  Her finner du skisser over studieplanene.

  Hva kan du bli

  Spesialisering i maskin:
  Du kan jobbe med konstruksjon, design, modellering og analyse av maskintekniske systemer innen mekanisk industri og offshoreindustri, forskning og utvikling samt konsulentvirksomhet innen maskinkonstruksjoner og materialteknologi.
  Spesialisering i bygg:
  Du kan jobbe med prosjektering og utbygging av infrastruktur, bygg- og anleggsvirksomhet, utvikling og produksjon av mekanisk industri og offshoresektoren, forskning og utvikling innen bygg- og maskinkonstruksjoner og materialer.

  Fullført mastergrad kan gi grunnlag for opptak til PhD-studiet (doktorgrad) i offshoreteknologi ved UiS.

  Emneevaluering

  Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

  Kontaktinformasjon

  Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, tlf. 51 83 17 47, E-mail: tn-ikm@uis.no