en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år

Målet for studiet er å utdanne studenter til master i teknologi / sivilingeniør med tverrfaglig kompetanse i teknisk-naturvitenskapelige fag og økonomisk-administrative fag. Denne kompetanse vil komme til nytte både i næringslivet og i offentlig sektor.
Målgruppe for studiet er studenter som ønsker å bli master i teknologi / sivilingeniør hvor også økonomisk-administrative fag inngår som en viktig del av studiet.
Her velges det først en 3-årig bachelorgrad etter opptak. Etter fullført bachelorgrad, søkes det overgang til mastergrprogrammet i industriell økonomi.

RETNINGSLINJER FOR OVERGANG TIL HØYERE NIVÅ FOR STUDENTER MED OPPTAK PÅ 5-ÅRIGE MASTERPROGRAM VED DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
 1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen
 2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.
 3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 4 i ”Utfyllende regler til lokalt opptak” til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til.
 4. Bacheloroppgaven.
 • For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på C (3,49). Dette er gjeldende for studenter som har opptak til 5årige masterprogram, uavhengig av opptaksår, som er kvalifisert for overgang til høyere nivå høsten 2019 eller senere. Dekanen kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i ”Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi / sivilingeniør ved Det teknisk – naturvitenskapelige fakultet” § 4.
 • Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.


 • For å være kvalifisert for opptak til det toårige masterprogrammet i industriell økonomi kreves det i tillegg til de generelle opptakskravene bestått eksamen i minimum 5 sp bedriftsøkonomi og minimum 5 sp mikroøkonomi eller tilsvarende. Studenter som mangler alle eller et av disse emnene, kan også søke om opptak på følgende betingelser:
  • Studenter som mangler bedriftsøkonomi må bestå en egen forprøve i bedriftsøkonomi i begynnelsen av første semester.
  • Studenter som mangler mikroøkonomi, må ta emnet IND200 i løpet av første semester.


  I de overnevnte tilfeller må emnene tas utenom ordinær studieplan for masterstudiet.

  Rammeplan

  Formålet med Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr profesjonsrettet, integrert og forskningsbasert ingeniørutdanning med høy faglig kvalitet. Forskriften skal sikre at norsk ingeniørutdanning anerkjennes nasjonalt og internasjonalt som en kvalitativ god teknisk profesjonsutdanning i 1. syklus i høyere utdanning. Den skal sikre at utdanningene forholder seg til de standarder og kriterier som gjelder for ingeniørutdanning, og imøtekommer samfunnets nåværende og framtidige krav til ingeniører. Den skal sikre at utdanningen har et internasjonalt perspektiv og at kandidatene kan fungere i et internasjonalt arbeidsmiljø.
  Se link til Forskrift om rammeplanen: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-18-870?q=rammeplan for ingeniørutdanning

  Fagplan

  Studentene som tas opp til det femårige studiet i industriell økonomi, tar først en treårig bachelor i ingeniørfag før de fortsetter med den toårige masterutdanningen. 180 studiepoeng tilsvarer bachelordelen og 120 studiepoeng masterdelen.
  Det toårige masterprogrammet i industriell økonomi er sammensatt av grunnleggende metodeemner (20 sp), andre fellesemner (10 sp), spesialisering i økonomi og ledelse (20 sp), ingeniørfaglig fordypning (20 sp), valgemner (20 sp) og masteroppgave (30 sp).
  Grunnleggende metodeemner (G) (20 sp)
  MAF300 Numerisk modellering, grunnkurs (H,10 sp)
  IND520 Beslutningsanalyse med Excel (V, 10 sp)
  Andre fellesemner (F) (10 sp)
  IND510 Prosjektledelse 1 (H, 5 sp)
  IND500 Investeringsanalyse (H, 5 sp)
  I tillegg til grunnleggende metodeemner og andre fellesemner skal det velges tre kurspakker på til sammen 60 sp, hvor minimum en pakke må være ingeniørfaglig fordypning og minimum en pakke må være spesialisering i økonomi og ledelse.
  Valgpakke ingeniørfaglig fordypning (I) (20 sp)
  Det tas sikte på at fordypningen skal virke som en videreføring av den spesialiseringen som studentene har gjort i den tidligere bachelorutdanningen i ingeniørfag. Emnene blir normalt hentet fra de andre masterprogrammene i teknologi ved UiS.
  Spesialisering (20 sp)
  Valg av fordypning og område for masteroppgaven gir profilen som studenten får på sitt vitnemål. Det er lagt til rette for følgende 5 spesialiseringer:

  • Kontraktsadministrasjon
  • Prosjektledelse
  • Innovasjon og teknologiledelse
  • Investering og finans
  • Risikostyring

  For valg av emner som kreves for de enkelte spesialisering, se neste seksjon: «Studieplan 2018-2020 for industriell økonomi – Master i teknologi/siv.ing.»
  Emnene som inngår i spesialiseringsretningene tilbys også som valgemner.
  Studenter kan dermed få opptil to spesialiseringer angitt på sitt vitnemål.
  Studiet er de to siste årene tverrfaglig, med kombinasjon av teknisk-naturvitenskapelige fag og økonomisk-administrative fag. Det er da gode muligheter for sammensetting av individuelle planer. Studentene har valget mellom de 5 spesialiseringsretningene. I ingeniør­faglig fordypning er det blant annet tilbud i risikostyring, drift og vedlikehold, datateknikk og petroleumsteknologi.

  Hva kan du bli

  Det er et klart behov både i privat næringsliv og offentlig sektor for teknologisk kompetanse i kombinasjon med økonomi og ledelse både i forhold til prosjekter og generell drift. Studiet i industriell økonomi gir denne kompetansen, med spesialiseringer i flere retninger både i forhold til økonomi og ledelse og ingeniørfaglig kompetanse.

  Fullført master i teknologi / sivilingeniør kan kvalifisere til opptak på doktorgradsstudium ved Universitetet i Stavanger innen fagområdet risikostyring og samfunnssikkerhet.

  Emneevaluering

  Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.

  Kontaktinformasjon

  Avdeling for teknisk - naturvitenskapelige fag, tlf. 51 83 17 15, e-post: iorp.service@uis.no