en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Data Science - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Det femårige masterstudiet i datateknologi er et høyere grads studium med et omfang på 300 studiepoeng. Med en mastergrad i datateknologi står mulighetene åpne for de mest krevende og de mest interessante arbeidsoppgavene innen fagfeltet.
Studiet er organisert under Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi. Studiet baserer seg på en 3+2 modell. De tre første årene følger studentene studieplanen for treårig bachelor i ingeniørfag, datateknologi. De to siste årene velger man mellom spesialiseringene: pålitelige og sikre systemer eller Data Science.

RETNINGSLINJER FOR OVERGANG TIL HØYERE NIVÅ FOR STUDENTER MED OPPTAK PÅ 5-ÅRIGE MASTERPROGRAM VED DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen.
2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.
3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:
a) Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 4 i” Utfyllende regler til lokalt opptak” til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til.
b) Bacheloroppgaven.
4. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en nedre karaktergrense på C. Dette er gjeldende for studenter som har opptak til 5-årige masterprogram, uavhengig av opptaksår, som er kvalifisert for overgang til høyere nivå høsten 2019 eller senere. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i ”Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi ved Det teknisk – naturvitenskapelige fakultet” § 4.
5. Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Se beskrivelsen for studieprogrammene:
  • Bachelor i ingeniørfag, datateknologi (treårig)
  • Master i teknologi/sivilingeniør, datateknologi (toårig)

Rammeplan

De tre første årene er studieplanen utarbeidet i henhold til Rammeplan for ingeniørutdanning, som skal sikre et nasjonalt likeverdig faglig nivå slik at utdanningene framstår som enhetlige og gjenkjennelige, uavhengig av institusjon. Rammeplanen skal også sikre at norsk grunnutdanning i ingeniørfag er på høyt internasjonalt nivå.
Se link til Forskrift om rammeplanen: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-18-870?q=rammeplan

Hva kan du bli

Med en mastergrad i datateknologi er du etterspurt i nærmest alle bransjer, og dette studiet åpner for mange ulike typer jobber. Du kan jobbe i et IT-konsulentselskap, telekommunikasjonsbedrift, energibedrift, helseforetak, i annen offentlig sektor eller i en teknologiutviklingsbedrift som krever høy datakunnskap. Studiet er svært ettertraktet i framtidens arbeidsmarked, med utvikling av smarte løsninger som for eksempel i smarte byer, med smart energi og digitalisering.

Spesialisering: Data Science
Spesialisering i Data Science gir grunnlag for arbeid innen dataanalyse og utvikling av databehandlingssystemer for hele data livssyklus. Du tilegnes kunnskap og ferdigheter i avansert statistikk, datautvinning, maskinlæring og behandling av store datamengder.

Fullført mastergrad innen Computer Science gir grunnlag for opptak på PhD-studiet i Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk. UiS tilbyr denne muligheten.

Emneevaluering

Studieprogram og emner revideres årlig. Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Studentevaluering av emnene i studieprogrammet vil bli gjennomført i henhold til UiS sitt kvalitetssystem.

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, e-post: post@uis.no

Studiekoordinator: Nina Egeland , tlf. 51 83 27 84, e-post: n.egeland@uis.no