en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat med fullført masterstudium i byplanlegging skal ha følgende totale læringsutbytte:
Kunnskap
K1: Ha avansert kunnskap innenfor byplanlegging og spesialisert innsikt i et avgrenset område.
K2: Ha inngående kunnskap om vitenskapelige teori og metoder innen byplanlegging.
K3: Kan anvende kunnskap på nye områder innenfor byplanlegging.
K4: Kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i byplanleggings historie, -tradisjoner, -metode og plass i samfunnet.
K5: Kan forstå teknisk og estetisk utforming av eksisterende bymiljø og bebyggelse, samt å foreslå nye.
Ferdigheter
F1: Kan delta i og lede tverrfaglig planlegging på by-, regional- og detaljnivå.
F2: Kan analysere steders topografi, historie, bebyggelse og trafikk.
F3: Kan lage utkast til sammensatte reguleringsplaner og detaljreguleringsplaner.
F4: Kan forme bærekraftige, levedyktige, funksjonelle, trygge og robuste omgivelser.
F5: Kan kritisk vurdere konsekvenser av ulike løsningsforslag til planer for arealbruk, bebyggelse og transport.
Generell kompetanse
G1: Kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.
G2: Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
G3: Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker planleggingens uttrykksformer - både muntlig, skriftlig og grafisk.
G4: Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor byplanlegging, både til spesialister og til allmennheten på norsk og engelsk.
G5: Kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser.