en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Studiet integrerer teknisk kompetanse med formgivning og design samt samfunnsforståelse. Stedsforståelse og –analyse, byrom, områdeplanlegging, og stedsutvikling, samt vegplanlegging, bygningsfysikk og regional planlegging er sentrale tema. Masterstudiet i byplanlegging / City and Regional Planning fokuserer på å kunne skape bærekraftige og robuste infrastrukturer og bysamfunn i tillegg til et fokus på fornybar energi.
RETNINGSLINJER FOR OVERGANG TIL HØYERE NIVÅ FOR STUDENTER MED OPPTAK PÅ 5-ÅRIGE MASTERPROGRAM VED DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
 1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen
 2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.
 3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 4 i ”Utfyllende regler til lokalt opptak” til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til.
 4. Bacheloroppgaven.
 • For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på C. Dette er gjeldende for studenter som har opptak til 5årige masterprogram, uavhengig av opptaksår, som er kvalifisert for overgang til høyere nivå høsten 2019 eller senere. Dekanen kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i ”Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi / sivilingeniør ved Det teknisk – naturvitenskapelige fakultet” § 4.
 • Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.
 • Rammeplan

  Formålet med Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr profesjonsrettet, integrert og forskningsbasert ingeniørutdanning med høy faglig kvalitet. Forskriften skal sikre at norsk ingeniørutdanning anerkjennes nasjonalt og internasjonalt som en kvalitativ god teknisk profesjonsutdanning i 1. syklus i høyere utdanning. Den skal sikre at utdanningene forholder seg til de standarder og kriterier som gjelder for ingeniørutdanning, og imøtekommer samfunnets nåværende og framtidige krav til ingeniører. Den skal sikre at utdanningen har et internasjonalt perspektiv og at kandidatene kan fungere i et internasjonalt arbeidsmiljø.
  Se link til Forskrift om rammeplanen: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-18-870?q=rammeplan for ingeniørutdanning

  Fagplan

  Mastergradsstudiet i byplanlegging baserer seg på 3+2 modellen. Det vil si at studentene først fullfører treårig bachelor i ingeniørfag innen bygg, studieretning byplanlegging, før de fortsetter med den toårige mastergradutdanningen. Mastergraden er internasjonal og undervises på engelsk. 180 studiepoeng tilsvarer bachelordelen og 120 studiepoeng masterdelen.

  Hva kan du bli

  Studiets kombinasjon av teknologiske-, samfunnsvitenskapelige- og formgivingsemner vil gi studentene en bred kompetanse. Studiet gir et stort spekter av arbeidsmuligheter, både i store og små kommuner, andre offentlige etater, og i privat virksomhet, knyttet til utøvende fysisk planlegging, forvaltning, forskning og undervisning.

  Mastergraden gir mulighet for å ta doktorgradsutdanning innen risikostyring og samfunnssikkerhet ved UiS.

  Emneevaluering

  Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.

  Kontaktinformasjon

  Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 15, E-mail: iorp.service@uis.no