en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i geovitenskap skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap

 • K-1: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om generell geovitenskap, herunder fysisk geologi, sedimentologi, strukturgeologi og geofysikk. Kandidaten har kunnskap som bidrar til relevant spesialisering, bredde eller dybde.
 • K-2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap og relevante samfunns- og økonomifag, og kunnskap om hvordan disse danner basisen for, og kan integreres i, geovitenskap.
 • K-3: Kandidaten har kunnskap om fagets historie og utvikling, og kunnskap om ingeniørens rolle i samfunnet. Kandidaten har kunnskap om konsekvenser som følger av industriell virksomhet basert på geologisk innsikt.
 • K-4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, relevant metodikk og arbeidsmåte innen eget fagfelt.

Ferdigheter
 • F-1: Kandidaten kan anvende sin kunnskap i matematiske, fysiske, kjemiske og geologiske emner for å formulere, spesifisere, planlegge og løse geovitenskapelige problemstillinger på en velbegrunnet og systematisk måte.
 • F-2: Kandidaten behersker digital utviklingsmetodikk, og kan særlig anvende programmer for modellering og simulering av geovitenskapelige problemstillinger.
 • F-3: Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, eksperimenter og simuleringer, samt analysere, tolke og bruke data, både selvstendig og i team.
 • F-4: Kandidaten kan finne, vurdere, og utnytte geologisk viten på en kritisk måte innen sitt område, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig.
 • F-5: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon, kvalitetsstyring og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.
 • F-6: Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting, kontakt med fagmiljø og praksis.

Generell kompetanse
 • G-1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • G-2: Kandidaten kan formidle geovitenskapelig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre hva geologisk innsikt kan brukes til og hvilken samfunnsmessig nytte dette har og mulige konsekvenser.
 • G-3: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • G-4: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.
 • G-5: Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.