en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Maskiningeniør, y-vei, bachelorstudiuim i ingeniørfag

Maskiningeniør yrkesveistudiet (Y-veien) bygger på relevant yrkesfaglig utdanning med fagprøve.
Treårig ingeniørutdanning har som overordnet mål å utdanne ingeniører som gjennom teoretiske og tekniske kunnskaper får kompetanse til selvstendig arbeid, og som tar et ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn. Utdanningen er forskningsbasert og danner grunnlag for livslang læring.
Bachelorstudiet i maskin, Y-vei er et treårig grunnstudium. Studiet har et omfang på 180 studiepoeng og går over seks semestre.
Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Y-veistudiet i maskin bygger på relevant yrkesfaglig utdanning med fagbrev og fører frem til graden bachelor i ingeniørfag i løpet av tre år. Studieprogrammet inneholder et solid grunnlag i realfaglige emner, det vil si emner i matematikk og naturvitenskap, som gir nødvendige redskap for å mestre de mer tekniske emnene som kommer senere i studieløpet. De to realfaglige emnene i y-veistudiet i maskin er tilpasset yrkesfaglig bakgrunn, og er lagt til første året. I disse emnene vil studentene oppleve spesiell oppfølging, for å best mulig lære gode og nye arbeidsvaner som universitetetsstudent, og ikke minst å kunne oppnå nødvendig grunnlagskompetanse for etterfølgende emner. Viktig i studiet er også å utvikle evnen til muntlig og skriftlig kommunikasjon, både på norsk og engelsk. Dette vil inngå både i realfagene og de øvrige emner.
I første året vil y-veistudentene også ha emner sammen med studentene på det ordinære maskinprogrammet. Etter hvert blir det større innslag av emner innen maskinkonstruksjon og materialteknologi, og i disse vil begge studentgruppene gå sammen. Disse er tekniske emner som er spesielt viktige for studiet i maskin.
Sentrale tekniske emner er produktutvikling og 3D modellering, materialteknologi, maskinkonstruksjon, konstruksjonsmekanikk 1, termo- og fluiddynamikk, grunnkurs i elementmetoder og produksjon og tilvirkningsteknikker.
Undervisning foregår gjennom forelesninger, oppgaveløsning og prosjekt- og laboratoriearbeid. Instituttet har lagt forholdene til rette for bachelorstudentene i maskin. Det er arbeidsrom/ datarom spesielt reservert for studentene på bachelorstudiet og studentene kan også frivillig delta i studentorganisasjoner for problem-basert læring.
Studentene vil møte ulike arbeids- undervisningsformer: bruk av avanserte modellerings- og simuleringsverktøy, moderne utstyr som mikroskopi, CNC styrt fres, materialprøveutstyr og 3D printere, praktisk laboratoriearbeid og prosjektarbeid med tilhørende rapportskriving og dokumentasjon. Valgemner og samfunnsfaglige emner er lagt til siste del av studiet.
Bacheloroppgaven, som er det avsluttende prosjektet, kan utføres selvstendig eller i grupper, og har et omfang på 20 studiepoeng (sp). En bacheloroppgave er obligatorisk for alle og inngår i tekniske spesialiseringsemner med 20 studiepoeng. Oppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid og bidra til innføring i vitenskapsteori og metode. For å få tildelt bacheloroppgave, stilles det krav om tilfredsstillende studieprogresjon som angitt i Reglar for bachelor- og masteroppgåva.
For å oppnå graden bachelor i ingeniørfag, må kandidaten ha bestått minst 180 studiepoeng, ifølge rammeplanen, som for y-veistudiet har programmet følgende emnegrupper:
  • 30 studiepoeng fellesemner som består av grunnleggende matematikk, ingeniørfaglig systemtenking og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Disse emnene er felles for alle studieprogram.
  • 20 studiepoeng y-veiemner i realfag som skal gi nødvendig grunnlag for de etterfølgende realfaglige felles- og programemnene. I disse emnene er også teknisk kommunikasjon et sentralt element.
  • 50 studiepoeng programemner som består av tekniske fag, realfag og samfunnsfag. Programemner er felles for alle studieretninger i et studieprogram.
  • 70 studiepoeng tekniske spesialiseringsemner som gir en tydelig retning innen eget ingeniørfag, og som bygger på felles- og programemner.
  • 10 studiepoeng valgfrie emner som bidrar til faglig spesialisering, enten i bredden eller dybden.

Rammeplan

Formålet med Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr profesjonsrettet, integrert og forskningsbasert ingeniørutdanning med høy faglig kvalitet. Forskriften skal sikre at norsk ingeniørutdanning anerkjennes nasjonalt og internasjonalt som en kvalitativ god teknisk profesjonsutdanning i 1. syklus i høyere utdanning. Den skal sikre at utdanningene forholder seg til de standarder og kriterier som gjelder for ingeniørutdanning, og imøtekommer samfunnets nåværende og framtidige krav til ingeniører. Den skal sikre at utdanningen har et internasjonalt perspektiv og at kandidatene kan fungere i et internasjonalt arbeidsmiljø.
Se link til Forskrift om rammeplanen: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-18-870?q=rammeplan for ingeniørutdanning

Når det gjelder y-vei, sier rammeplan-forskriftene blant annet følgende: «Institusjoner som ønsker å tilby ingeniørutdanning for søkere med grunnlag i relevant fagbrev (y-vei), skal utarbeide et eget tilrettelagt løp innenfor spesialiseringen for dette opptaksgrunnlaget. Dette løpet skal bygges opp slik at kandidatene som er tatt opp gjennom y-vei, oppnår det samme læringsutbyttet som øvrige kandidater

Fagplan

For å oppnå graden bachelor i ingeniørfag, må kandidaten ha bestått minst 180 studiepoeng, ifølge rammeplanen, som for y-veistudiet har programmet følgende emnegrupper:

  • 30 studiepoeng fellesemner som består av grunnleggende matematikk, ingeniørfaglig systemtenking og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Disse emnene er felles for alle studieprogram.
  • 20 studiepoeng y-veiemner i realfag som skal gi nødvendig grunnlag for de etterfølgende realfaglige felles- og programemnene. I disse emnene er også teknisk kommunikasjon et sentralt element.
  • 50 studiepoeng programemner som består av tekniske fag, realfag og samfunnsfag. Programemner er felles for alle studieretninger i et studieprogram.
  • 70 studiepoeng tekniske spesialiseringsemner som gir en tydelig retning innen eget ingeniørfag, og som bygger på felles- og programemner.
  • 10 studiepoeng valgfrie emner som bidrar til faglig spesialisering, enten i bredden eller dybden.

Hva kan du bli

Aktuelle eksempler på arbeid er i bedrifter knyttet både til landbasert virksomhet og til offshorevirksomhet, som oljeselskaper, mekanisk industri, ingeniør- og servicebedrifter, offentlig forvaltning og en rekke andre næringer med behov for allsidig og helhetlig ingeniørkompetanse. Aktuelle arbeidsområder kan være konstruksjon og design av maskiner og utstyr, materialtesting og kontroll, drift og vedlikehold og konsulentvirksomhet. Maskiningeniørens arbeidshverdag er generelt variert. Samarbeid og kommunikasjon med personer fra andre yrkesgrupper er ofte en viktig del av jobben.

Fullført bachelor i ingeniørfag kvalifiserer for opptak til master i teknologi / sivilingeniør (120 studiepoeng) ved UiS. For bachelor maskin kan aktuelle masterstudier være Konstruksjoner og materialer – spesialisering maskinkonstruksjoner og fornybar energi, marin og offshoreteknologi, industriell teknologi og driftsledelse, risikostyring, industriell økonomi og samfunnssikkerhet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, e-post: post@uis.no

Studiekoordinator: Sheryl Josdal, tlf. 51 83 17 47, e-post: sheryl.josdal@uis.no