en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Energi- og petroleumsteknologi, bachelorstudium i ingeniørfag

Overordnet mål for treårig bachelor i ingeniørfag er å utdanne ingeniører som gjennom teoretiske og tekniske kunnskaper, får kompetanse til selvstendig arbeid, og som tar et ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn. Utdanningen er forskningsbasert og danner grunnlag for livslang læring.
En bachelorgrad i energi- og petroleumsteknologi vil kvalifisere deg for en rekke stillinger innenfor energifeltet. Programmet har høy fokus på ingeniørvitenskap og vil i tillegg til å kvalifisere til jobber for olje- eller oljeserviceselskaper, kvalifisere til jobber innenfor geotermi, vindenergi, bioenergi og solenergi. Synergi og energimiks er to nøkkelord for programmet. Vår veletablerte petroleumskompetanse blir brukt til geotermiske anvendelser og til brønner brukt til karbonlagring. En sterk bakgrunn i metoder for energiomforming besørger et program med mange teknologiske anvendelser.
Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Bachelorprogrammet i energi- og petroleumsteknologi er et høyteknologisk studie der bruk av datamaskiner, digitalisering og automatisering går som en rød tråd gjennom hele utdanningen. Dette vil kvalifisere kandidater for en energi- og petroleumsbransje som er i sterk endring og som forbereder seg til en framtid der de kan operere langt mer effektivt enn i dag. Programmet danner basis for mange av våre masterprogrammer grunnet den brede basisen i matematikk, fysikk og ingeniørvitenskap. De fleste emnene undervises på norsk, andre på engelsk.
Dette er et studium som både gir et teoretisk grunnlag i fysikk/matematikk, spesialiserende emner innen energi og petroleum og øvrige fag (HMS og teknologiledelse). Studiet gir mulighet for videre studier på master- og doktorgradsnivå.
For å oppnå graden bachelor i ingeniørfag må kandidaten ha bestått minst 180 studiepoeng bestående av følgende emnegrupper:
  • 30 studiepoeng fellesemner som består av grunnleggende matematikk, ingeniørfaglig systemtenkning og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Emnene i fellesemner er felles for alle studieprogram.
  • 50 studiepoeng programemner som består av tekniske fag, realfag og samfunnsfag. Programemner er felles for alle studieretninger i et studieprogram.
  • 70 studiepoeng tekniske spesialiseringsemner som gir en tydelig retning innen eget ingeniørfag, og som bygger på programemner og fellesemner.
  • 30 studiepoeng valgfrie emner som bidrar til faglig spesialisering, enten i bredden eller dybden.


Studentene vil møte ulike arbeids- og undervisningsformer, bruk av moderne datateknologi, praktisk laboratoriearbeid og prosjekter med tilhørende rapportskriving og dokumentering. Valgemner og samfunnsfaglige emner er lagt til siste del av studiet, hvor også et eventuelt utenlandsopphold kan gjennomføres. Bacheloroppgaven, som er det avsluttende prosjektet, kan utføres selvstendig eller i grupper, og har et omfang på 20 studiepoeng (sp). En bacheloroppgave er obligatorisk for alle og inngår i tekniske spesialiseringsemner med 20 studiepoeng. Oppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid og bidra til innføring i vitenskapsteori og metode. For å få tildelt bacheloroppgave, stilles det krav om tilfredsstillende studieprogresjon som angitt i Reglar for bachelor- og masteroppgåva. Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:
  • Arbeids- og undervisningsformer
  • Pensumlitteratur
  • Evalueringsformer
  • Vurderingsformer
  • Læringsutbytte

UiS legger vekt på å kunne tilby alle studium som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen innen fagområdet, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig. Alle emner og studieprogram revideres årlig.

Rammeplan

Formålet med Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr profesjonsrettet, integrert og forskningsbasert ingeniørutdanning med høy faglig kvalitet. Forskriften skal sikre at norsk ingeniørutdanning anerkjennes nasjonalt og internasjonalt som en kvalitativ god teknisk profesjonsutdanning i 1. syklus i høyere utdanning. Den skal sikre at utdanningene forholder seg til de standarder og kriterier som gjelder for ingeniørutdanning, og imøtekommer samfunnets nåværende og framtidige krav til ingeniører. Den skal sikre at utdanningen har et internasjonalt perspektiv og at kandidatene kan fungere i et internasjonalt arbeidsmiljø.
Se link til Forskrift om rammeplanen: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-18-870?q=rammeplan for ingeniørutdanning

Fagplan

Skisser til studieplaner.

Hva kan du bli

Med utdanning innenfor energi- og petroleumsteknologi har du interessante jobbmuligheter både i Norge og internasjonalt. Du kan jobbe hos land- og offshorebaserte operatører, service- eller ingeniørselskaper som planlegger, designer, bygger, drifter og vedlikeholder olje- og gassfelt.

Fullført bachelorgrad kvalifiserer til å søke opptak til videre masterstudier ved UiS.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.

Kontaktinformasjon

Kontakt oss:

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tel (47) 51831700, E-post: post-tn@uis.no

Studiekoordinator: Anita Malde Rasmussen, tel (47) 51 83 17 04, E-post: anita.malde@uis.no