en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i byggingeniørfag skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
K1: Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning i fagfeltet bygg.
K2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag og om hvordan disse kan integreres i byggfaglig problemløsning.
K3: Kandidaten skal med hovedvekt på byggfaget ha kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.
K4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet bygg, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor ingeniørfaget.
K5: Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter
F1: Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor byggfag og begrunne sine valg.
F2: Kandidaten har ingeniørfaglig digital kompetanse, kan arbeide i relevante laboratorier/felt og behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid.
F3: Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre byggfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team.
F4: Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
F5: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

Generell kompetanse
G1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde på bygg og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
G2: Kandidaten kan formidle byggfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.
G3: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.
G4: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Byplanlegging / TEKNISK PLANLEGGING
Studieretningen Byutvikling og urban design (BU) er orientert mot planlegging og utforming av sunne, vakre og robuste byer og tettsteder. I studiet blir det arbeidet på ulike nivåer fra lokale gate- og byområder til hele kommuner. Studieretning Teknisk planlegging (TP) er orientert mot planlegging med hovedvekt på arealplanlegging og funksjonell og teknisk prosjektering av vei, vann og avløp. Studieretningene kan bygges videre med masterprogram i Byutvikling og urban design.
Emnene i disse to studieretningene vil overlappe hverandre. Flere av emnene inneholder prosjektoppgaver som vil bli tilpasset den valgte retning. Dette gjelder emnene BYG120 Områdeplanlegging, BYG130 Vegplanlegging og BYG210 Bygningsfysikk og husbygg. Prosjektoppgavene tar opp planleggingsoppgaver fra dagens virkelighet, og gir metodisk opplæring i å løse et spekter av oppgaver innen privat og offentlig planlegging, forvaltning og forskning. Studiet har en kombinasjon av emner innen teknologi, samfunnsvitenskap og formgiving. Det gir studentene kunnskap om og ferdigheter i planlegging, prosjektering og forming av urbane omgivelser. I studiet er arkitekturforståelse og stedsanalyse gjennomgående tema. Tradisjonelle og datatekniske plan- og framstillingsverktøy blir brukt til å lage skisser, modeller og presentasjoner av planforslag.

KONSTRUKSJONSTEKNIKK
Studieretningen er orientert mot beregninger og utforming av bygningskonstruksjoner i tre, stål og betong. Studiet legger vekt på materialegenskaper, bæresystemer, laster og funksjonelle krav. Dette danner grunnlag for prosjektering og oppføring av fremtidige hus, boligbygg, industribygg, sportshaller, kulturhus, broer og andre konstruksjoner.

Studieretningen gir følgende:
Ferdigheter

  • Kjenne kravene knyttet til konstruksjoners pålitelighet, funksjon og levedyktighet
  • Være i stand til å beregne ulike typer laster og lastkombinasjoner
  • Kunne dimensjonere bygningskonstruksjoner i tre, stål og betong

Generell kompetanse
  • Kunne delta i prosjektering og oppføring av bygningskonstruksjoner
  • Forstå ulike aspekter av hele livssyklusen til en bygningskonstruksjon