en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Studiet gir spennende muligheter for den som er interessert i planlegging av byområder, og dimensjonering og beregning av bygninger og konstruksjoner som broer, plattformer, tårn etc. Studiet gir interessante muligheter til å arbeide med teorier, metoder og eksempler for å løse morgendagens byggeoppgaver. Undervisningen tar opp problemstillinger hentet fra dagens virkelighet, og oppgaver utføres i samarbeid med private bedrifter og offentlige organer.

Bachelorstudiet i bygg er et treårig grunnstudium. Studiet har et omfang på 180 studiepoeng og går over seks semestre. Bachelorstudiet i bygg ved UiS har tre studieretninger med felles første semester:
 • Konstruksjonsteknikk
 • Byplanlegging
 • Teknisk planlegging


Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Rammeplan for ingeniørutdanning har følgende oppbygging:
 • 30 studiepoeng fellesemner som består av grunnleggende matematikk, ingeniørfaglig systemtenkning og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Disse emnene er felles for alle studieprogram.
 • 50 studiepoeng programemner som består av tekniske fag, realfag og samfunnsfag. Programemner er felles for alle studieretninger i et studieprogram.
 • 70 studiepoeng tekniske spesialiseringsemner som gir en tydelig retning innen eget ingeniørfag, og som bygger på programemner og fellesemner.
 • 30 studiepoeng valgfrie emner som bidrar til faglig spesialisering, enten i bredden eller dybden.


De fleste emnene krever forkunnskaper som i stor grad bestemmer emnenes rekkefølge og dermed studieprogresjonen. Emnebeskrivelsene angir nødvendige forkunnskaper. Studiet avsluttes i 6. semester med en bacheloroppgave som er en større selvstendig oppgave. Bacheloroppgaven er obligatorisk for alle, og inngår i tekniske spesialiseringsemner med 20 studiepoeng. Oppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid og bidra til innføring i vitenskapsteori og metode. Oppgaven utformes og gjennomføres gjerne i samarbeid med et rådgivende ingeniørkontor, privat/offentlig planleggingskontor, entreprenørfirma eller lignende. For å få tildelt bacheloroppgave stilles det krav om tilfredsstillende studieprogresjon (viser til Regler for bachelor- og kandidatoppgave).

Undervisningsformen i mange av emnene innbefatter obligatoriske aktiviteter som må være godkjent, for eksempel regneøvinger, laboratorieøvinger, prosjektarbeid i gruppearbeider eller semesteroppgaver. Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:
 • Arbeids- og undervisningsformer
 • Pensumlitteratur
 • Evalueringsformer
 • Vurderingsformer


Det er lagt til rette for et internasjonalt semester i 5. semester.

Universitetet i Stavanger legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i faget, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Rammeplan

"Rammeplan for ingeniørutdanning" sitt formål er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr profesjonsrettet, integrert og forskningsbasert ingeniørutdanning med høy faglig kvalitet. Forskriften skal sikre at norsk ingeniørutdanning anerkjennes nasjonalt og internasjonalt som en kvalitativ god teknisk profesjonsutdanning i 1. syklus i høyere utdanning. Den skal sikre at utdanningene forholder seg til de standarder og kriterier som gjelder for ingeniørutdanning, og imøtekommer samfunnets nåværende og framtidige krav til ingeniører. Den skal sikre at utdanningen har et internasjonalt perspektiv og at kandidatene kan fungere i et internasjonalt arbeidsmiljø.

Fagplan

Her finner du skisser over studieplanene.

Hva kan du bli

Du kan jobbe på rådgivnings- og prosjekteringskontor innen byggfag, på arkitektkontorer, i entreprenørfirma, i byggefirma, i offentlige forvaltningsorganer og på offshore ingeniørkontor.

Fullført bachelorgrad kvalifiserer til å søke opptak til videre masterstudier ved UiS.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Kontaktinformasjon

Bygg - teknisk planlegging og byplanlegging:

Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 15, e-post:iorp.service@uis.no

Bygg - konstruksjonsteknikk

Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, tlf. 51 83 17 47, e-post:tn-ikm@uis.no