en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Læringsutbyttene i studieprogrammets emner vektlegger en utvikling i tilegnelse av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Emnene bygger på hverandre på en slik måte at de forutsetter fullførte og beståtte emner på lavere nivå, noe som innebærer at studenter ikke har adgang til å fremstille seg til eksamen i påfølgende emner, inkludert praksisemner, dersom forkunnskapskrav ikke er innfridd.
Det framkommer av den enkelte emnebeskrivelse, hvilke emner som er forkunnskapskrav for det aktuelle emnet.
Bachelorstudiets læringsutbytte baserer seg på en samlet emnesammensetning og beskriver studentens samlede tilegnelse av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse etter gjennomført Bachelor i sykepleie ved Universitetet i Stavanger.
Etter endt utdanning forventes det at studenten har kunnskap om

 • Grunnleggende verdier, begreper og fenomener i sykepleie
 • Sykepleiens historiske, filosofiske og vitenskapsteoretiske ståsted
 • Hvordan lidelse, traumer og sykdomstilstander innvirker på mennesket og danner grunnlag for faglig forsvarlig sykepleie
 • Kommunikasjonens og relasjonens betydning for samhandling i sykepleie
 • Menneskets psykologiske utvikling
 • Menneskets anatomiske oppbygging, fysiologiske og patofysiologiske prosesser
 • Velferdsstatens rammer for tjeneste utøvelse og sykepleiens bidrag til helse- og velferdstjenesten
 • Forskning og utviklingsarbeid relevant for sykepleie

Etter endt utdanning forventes det at studenten har ferdigheter til å
 • Utøve sykepleie ut fra kunnskap, aktuell forskning, erfaringskunnskap og faglig skjønn
 • Ivareta pasientens grunnleggende behov ved å observere, vurdere, planlegge, iverksette, evaluere og dokumentere sykepleie
 • Fremme verdighet uansett kjønn, alder, sosial status og etnisitet
 • Møte samfunnets krav til faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie i et livsløpsperspektiv, som bidrar til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten
 • Identifisere risikofaktorer av individuell og miljømessig karakter, planlegge og utføre helsefremmende og forebyggende tiltak
 • Møte pasienters, pårørendes og samfunnets behov for sykepleie i et komplekst og flerkulturelt samfunn
 • Undervise og veilede pasienter, sykepleiestudenter og medarbeidere ut fra anerkjente pedagogiske prinsipper og verdier i veiledning
 • Beherske relevante faglige verktøy, teknikker, prosedyrer og kommunikasjonsformer
 • Bidra til et koordinert, helhetlig og sammenhengende pasientforløp med fokus på samhandling og tverrfaglig samarbeid
 • Reflektere kritisk over sykepleiepraksis, lede og utvikle eget fag

Etter endt utdanning forventes det at studenten har generell kompetanse til å
 • Møte pasienter og pårørende med varhet, innlevelse, forståelse og moralsk ansvarlighet
 • Utøve faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie, basert på etisk bevissthet og kritisk refleksjon
 • Ivareta pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning
 • Erkjenne sammenhenger mellom helse, lidelse og sykdom
 • Ha forståelse av helsetjenestens oppbygging, organisering og sykepleierens oppgaver
 • Vise evne og vilje til livslang læring
 • Arbeide ut fra ulike kunnskapsformer, erfaringsbasert kunnskap, teoretisk kunnskap, vitenskapelig kunnskap og faglig skjønn, og bidra til å utvikle kvalitet i sykepleiefaget og helsetjenesten
 • Anvende og formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • Bidra til at faglige og etiske normer synliggjøres i den offentlige debatt om helsepolitiske spørsmål