en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sykepleie - bachelorstudium

Bachelor i sykepleie tilbys som fulltidsstudium over tre år og kvalifiserer til å søke om autorisasjon som sykepleier. Graden Bachelor i sykepleie skal gi teoretisk og praktisk kompetanse til å utøve sykepleie. Utdanningen kvalifiserer for arbeid som autorisert sykepleier i ulike deler av helse- og velferdstjenesten, og den fører frem til bachelorgrad som åpner veien for videre studier innen ulike spesialfelt, masterstudier og doktorgrad.
Sykepleierstudiet er underlagt Rammeplan og forskrift for sykepleierutdanning av januar 2008. Sykepleie som fag og tjeneste er basert på Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer og International Council of Nursings etiske kodeks, norske lover som regulerer sykepleietjenesten og sykepleierutdanningen, EU- direktiv for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og Universitetet i Stavanger sine interne forskrifter og reglement. Forskrift om skikkethetsvurdering av juni 2006 gjelder.
Studiets mål og profil
Sykepleie er et omsorgsyrke og en samfunnstjeneste som er grunnlagt på et humanistisk menneskesyn. Sentrale verdier er barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskets iboende verdighet. I sykepleie ytes omsorg til mennesker uavhengig av kjønn, alder, sosial status og etnisitet, og sykepleiere har sitt virkeområde innen alle deler av helsetjenesten. Sykepleie forholder seg til pasienten på en helhetlig måte ut fra hvordan det erfares å være syk. Sykepleie innebærer å lindre pasientens opplevelse av lidelse, understøtte opplevelsen av mening og livsvilje, og hjelp til å mestre livssituasjonen. Sykepleie tar hensyn til pasientens og pårørendes livshistorie, livserfaringer, betydningsfulle relasjoner og verdier.
Bachelor i sykepleie ved Institutt for helsefag vil styrke og fremme en ansvarlig og medmenneskelig sykepleie som er grunnlagt på omsorgsfilosofi, kulturforståelse, mellommenneskelig samspill og særtrekk ved sykepleierens særegne funksjon og ansvarsområde i samfunnet. Viktige «kunnskapssøyler» utgjøres av kunnskaper hentet fra sykepleievitenskap, naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humanvitenskap.
Studiet vektlegger både utdanning og danning. Danning innebærer både en akademisk dannelse og en dannelse til en profesjon. Danning forstås som skapende og formende prosesser hvor menneskets iboende muligheter gis vekstvilkår.
I studieprogrammet vektlegges også en akademisk tilnærming til sykepleiefaget. Dette innebærer en vitenskapelig skolering, utvikling av en vitenskapelig holdning både til kunnskap og til informasjonskompetanse.
Arbeids- og undervisningsformer
Sykepleiekompetanse utvikles i samspillet mellom teori og praksis. Sykepleiekunnskap er sammensatt, og for å tilegne seg kunnskapen benyttes varierte undervisningsmetoder. Studenten har ansvar for egen læring og for å delta i ulike læringsaktiviteter. Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer, gruppe-/kollokviearbeid, selvstudium, veiledete praksisstudier og skriftlige oppgaver.
Institutt for helsefag tilbyr et variert læringsmiljø, og har utviklet og utvikler stadig nye arenaer for læring og gode læringsverktøy: Flere veiledningsposter er utviklet med ulike modeller for veiledning i praksis og et velutstyrt sykepleielaboratorium hvor ulike praktiske ferdigheter læres på en trygg måte. Ulike digitale læringsverktøy brukes og avansert simuleringsverktøy anvendes i sykepleielaboratoriet og ved SAFER. Praksisstudiene utgjør 50 % av utdanningen. Dette fordrer god kontakt mellom utdanning og praksis. Å opprettholde og utvikle samarbeidsarenaer for å tilby studentene tilfredsstillende læresituasjoner er en naturlig del av læringsmiljøet. Våre praksisfelt er relevante og lokalisert i rimelig nærhet til Institutt for helsefag.
Studietiden i praksis organiseres over hele døgnet og alle ukedager. Studenten følger praksisfeltets arbeidstid og turnus. Studentenes deltakelse i praksis vil utgjøre gjennomsnittlig 30 timer i uken.
Studiekrav og vurderingsformer
Studiet innebærer skriftlige skoleeksamener og hjemmeeksamener, praktisk/muntlige eksamener og vurderte praksisstudier. Karakterskala fra A til F benyttes. Praktisk/muntlig eksamen og praksisstudier vurderes til Bestått/ikke-bestått. Studiepoeng benyttes som veiledende uttrykk for omfang av studieinnsats og dybde. Det utstedes vitnemål til studenter som har fullført bachelorutdanning i sykepleie.

Rammeplan

Her er lenke til rammeplan for studieprogrammet

Hva kan du bli

Etter studiet kan du arbeide som autorisert sykepleier innenfor offentlig og privat virksomhet.

Etter fullført studieprogram kan du ta videre studier innen ulike spesialfelt, masterstudier og doktorgrad.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til Universitetet i Stavanger sine retningslinjer for dette.

Kontaktinformasjon

Universitetet i Stavanger  4036 Stavanger post@uis.no, tlf: 51 83 10 00 (sentralbord)