en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap

  • ha avansert kunnskap om aktuelle områder innenfor spesialsykepleie
  • ha inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder
  • ha avansert kunnskap om bruk og kontroll av medisinsk - teknisk utstyr og teknologiens muligheter og begrensninger
  • ha avansert kunnskap i observasjon, overvåking og behandling for å forebygge svikt i vitale funksjoner
  • ha avansert kunnskap om reaksjoner hos pasienter, pårørende og personale ved akutt og kritisk sykdom, undersøkelse, behandling og død

Ferdigheter
  • kunne analysere ulike situasjoner ut fra teoretisk og klinisk kunnskap, og faglig innsikt
  • kunne arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
  • beherske forebyggende arbeid i forhold til pasient, miljø og medisinsk-teknisk utstyr
  • beherske aktuell spesialsykepleie ved ulike undersøkelser og behandling
  • kunne ivareta pasientens menneskeverd, integritet og juridiske rettigheter
  • beherske akutte situasjoner selvstendig, prioritere, handle raskt og forsvarlig slik at vitale funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
  • kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
  • gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer, og formidle resultatet av dette innenfor fagområdets uttrykksformer

Generell kompetanse
  • kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
  • beherske planlagte, akutte og uforutsette situasjoner selvstendig
  • samarbeide med andre yrkesgrupper i et høyteknologisk miljø
  • kommunisere faglige problemstillinger, analyse og dra konklusjoner innenfor spesialiseringen
  • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser