en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Etter fullført studium skal studentene ha nådd følgende mål:
Kunnskaper

 • Kunnskap om det sosiale arbeidets praktiske utøvelse i møte med ulike brukergrupper.
 • Kunnskap om og forståelse for hvordan samfunnsmessige strukturer og prosesser skaper og vedlikeholder sosiale problemer
 • Basiskunnskap fra samfunnsvitenskap, psykologi og jus som skal fungere som grunnlag for yrkesutøvelsen
 • Oppdatert kunnskap om generelle forvaltningsmessige prinsipper, aktuelle lover og prinsipper for saksbehandling som ivaretar brukernes behov og rettigheter.

Ferdigheter
 • Kunne dokumentere, kvalitetsutvikle og evaluere eget arbeid
 • Evne til å sette seg inn i og få oversikt over hjelpeapparatet, og innenfor det arbeide med å redusere sosiale problemer i samarbeid med andre yrkesgrupper og brukere/klienter.
 • Ha kompetanse i ulike sosialfaglige arbeidsformer, med spesiell vekt på arbeidsformer der brukere er aktive deltagere og mobiliserer egne ressurser, enten disse er enkeltpersoner, familier, grupper eller sosiale nettverk.
 • Kunne arbeide i relasjoner preget av krysspress og interessemotsetninger, og håndtere slike konflikter med fokus på brukernes interesser
 • Kunne møte brukere av hjelpeapparatet med respekt og empati, og se likeverd som en grunnleggende forutsetning for sosialt arbeids yrkespraksis
 • Kunne arbeide med mennesker med ulike holdninger og kulturbakgrunn, og sikre rettferdig behandling for uavhengig av kulturell bakgrunn eller verdistandpunkter.

Generell kompetanse
 • Evne til kritisk refleksjon over fag, etikk, egen yrkesrolle og samfunn
 • Kjenne hovedmål og virkemidler i sosialpolitikken, kunne vurdere disse kritisk
 • Ha kjennskap til andre aktuelle yrkesgrupper, kunne vurdere egen og andres kompetanse og ha utviklet evne til tverrfaglig samarbeid
 • Kunne delta i faglig utviklingsarbeid, ta i bruk nye arbeidsmåter på grunnlag av forskning og annen faglig innovasjon og ha forståelse for betydningen av egen personlig og faglig videreutvikling