en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Bachelor i Sosialt arbeid er en treårig sosialarbeiderutdanning som gir rett til yrkestittelen sosionom. Som sosionom må en ha et sterkt engasjement for andre mennesker, og kunne vise respekt for og samarbeide med brukere i ulik alder, med ulik bakgrunn og i ulik livssituasjon. Sosionomutdanningen kvalifiserer til sosialfaglig arbeid i hele spekteret av helse- og velferdstjenester på statlig og kommunalt nivå. Det store flertallet av sosionomene arbeider i offentlig virksomhet. De fleste arbeider i kommunale helse- og omsorgstjenester, barne- og familievern og NAV. Sosionomer har også blitt en stadig viktigere yrkesgruppe i kriminalomsorgen, skoleverket og i eldreomsorgen.
Formålet med sosionomutdanningen er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg kunnskap, verdier og ferdigheter for å kunne arbeide med å forebygge, redusere og løse sosiale og personlige problemer sammen med enkeltpersoner, familier, grupper og lokalsamfunn. De skal kunne vise forståelse for og arbeide for å styrke personers ressurser og kapasitet, slik at de kan mestre sin livssituasjon best mulig. Studentene skal utvikle evne til å reflektere over egen person og arbeidsmåter og kunne vurdere eget arbeid.

Rammeplan

Utdanningen bygger på Rammeplanen for treårig sosionomutdanning fastsatt 1.desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet og St. Meld. 13 (2011-2012): Utdanning for velferd. Samspill i praksis. Sentrale fag i utdanningen er sosialt arbeid, psykologi, sosiologi, jus og samfunnsfag. I løpet av studiet har studentene ekstern praksis.
Utdanningen skal gi god kjennskap til utviklingstrekk i tjenestene og utøvelse av sosialt arbeid i ulike kontekster. Utdanningen består av fem hovedemner som til sammen utgjør 180 studiepoeng:
SAMFUNNSVITENSKAPELIGE EMNER (54 SP); Stats og kommunalkunnskap (15 sp), Sosialpolitikk og sosialøkonomi (12sp), Sosiologi og sosialantropologi (15 sp), Sosialmedisin (6 sp) og Vitenskapsteori og forskningsmetode (6 sp)
PSYKOLOGISKE EMNER (18 SP); Generell-, utviklings- og sosialpsykologi (12 sp), Klinisk psykologi og psykisk helsearbeid (6 sp)
JURIDISKE EMNER (18 Sp); Rettssystemet, juridisk metode og forvaltningsrett (9 Sp), Sosialrett og andre relevante rettsområder (9 sp)
SOSIALT ARBEID - GRUNNELEMENTER (39 Sp); Teoretiske perspektiver på sosialt arbeid (9 sp), Etikk og yrkesrolle (12 sp), Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning (18 sp)
SOSIALT ARBEID - ARBEIDSMÅTER (51 Sp); Sosialt arbeid på gruppe- og samfunnsnivå (24sp), Sosialt arbeid sammen med enkeltpersoner og familier (27 sp),
Praksisstudier og ferdighetstrening skal til sammen utgjøre 42 studiepoeng hvorav 30 studiepoeng skal være i samarbeid med brukere/klienter. Praksisstudiene og ferdighetstreningen kan knyttes til alle hovedemnene i studiet.

Rammeplanens vekting av studiets ulike fag og emner er ivaretatt innenfor en integrert struktur. Det overordnede mål er å tilby en flerfaglig, integrert og praksisrelatert tilnærming til fagtemaene.

Fagplan

Utdanningen bygger på Rammeplanen for treårig sosionomutdanning fastsatt 1.desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet og Meld. St. 13 (2011-2012): Utdanning for velferd. Samspill i praksis. Sentrale fag i utdanningen er sosialt arbeid, psykologi, sosiologi, jus og samfunnsfag. I løpet av studiet har studentene ekstern praksis. Rammeplanens vekting av studiets ulike fag og emner er ivaretatt innenfor en integrert emnestruktur. Det overordnede mål er å tilby en flerfaglig, integrert og praksisrelatert tilnærming til fagtemaene.
Utdanningen skal gi god kjennskap til utviklingstrekk i tjenestene og utøvelse av sosialt arbeid i ulike kontekster. Utdanningen består av ni emner som til sammen utgjør 180 studiepoeng:

  • Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå (30 sp)
  • Examen Philosophicum - IS (10 sp)
  • Velferdspolitikk I (10 sp)
  • Velferdsrett (10 sp)
  • Profesjonelt sosialt arbeid II - Familie og barnevern (30 sp)
  • Praksis (30 sp)
  • Velferdspolitikk II (10 sp)
  • Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå (20 sp)
  • Bacheloroppgave med forskningsmetode (30 sp)

Hva kan du bli

Rådgiver og fagkonsulent ved barnevernstjeneste, psykiatri, fengselsvesenet, skolesektor, NAV-kontor og krisesenter. Du kan også jobbe som rådgiver og fagkonsulent innenfor rusfeltet og kriminalomsorgen eller arbeide med og for eldre, flyktning- og innvandrerarbeid og i frivillige organisasjoner.

Studiet kvalifiserer til å søke opptak på master.

Emneevaluering

Programmet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Kontaktinformasjon

Institutt for sosialfag, telefon 51834100.

Instituttleder Einar Engebretsen.