en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sosialfag - Masterstudium

Samfunnsmessige endringer og økt globalisering fordrer at de sosiale profesjonene justerer og utvikler seg for å møte nye utfordringer som følger av en verden i endring. De sosiale fagene, særlig sosialt arbeid og sosialpedagogikk, bygger på teoretisk, empirisk og normativ vitenskap og legger grunnlag for sosialfaglig praksis.
Gjennom dette studiet utvikler studentene sin kompetanse i å reflektere vitenskapelig over aktuelle sosialfaglige problemforståelser og handlingsformer. Både den internasjonale utviklingen på området, og utviklingen av den skandinaviske velferdsmodellen, krever høyere kompetanse når det gjelder problemforståelse og utforming av tiltak i forhold til viktige samfunnsoppdrag som barnevern, arbeidsinkludering, rus og psykisk helse.
Studiet har en vitenskapelig og forskningsbasert tilnærming, med stor vekt på problemorientering, skriftlighet og utøvelse av selvstendig forskningsarbeid. I tillegg til den vitenskapelig forankringen, har studiet også en orientering mot den sosialfaglige praksis. Gjennom dannelse av en kritisk undersøkende og reflekterende holdning til ideologier, teorier og praktisk yrkesutøvelse i det sosialfaglige feltet, skal studentene kvalifiseres til å kunne bidra til å utvikle disse på et kreativt, nyskapende, konstruktivt og vitenskapelig vis.
Læringsprosessen tilrettelegges gjennom undervisning i obligatoriske og valgfrie emner, feltbesøk, selvstendige studier av teori og praksis, og gjennom en større masteroppgave. Studentene vil få mulighet til å velge fordypningsemner innen henholdsvis barnevern og arbeidsinkludering, eller til å gjennomføre et utenlandsopphold hos en av våre samarbeidspartnere.

Fagplan

Masterprogram i sosialt arbeid og sosialpedagogikk utgjør 120 studiepoeng over 2 år.
Emner fra andre masterprogram ved UiS eller emner fra andre universitet/høgskoler vil kunne godkjennes som valgemner dersom disse er tematisk og nivåmessig relevante. Det gis også mulighet for å søke fritak fra valgemner på grunnlag av tidligere gjennomførte studier, dersom disse er tematisk og nivåmessig relevante.
Vi gjør oppmerksom på at ved valg av valgemner fra annet masterprogram er ikke Universitetet ansvarlig for eventuelle kollisjoner ved undervisning og eksamen.

Hva kan du bli

Studiet vil kvalifisere deg for faglige lederstillinger innenfor barne- og ungdomsvern, miljø- og velferdsarbeid og faglige utviklingsstillinger i statlig og kommunal forvaltning.

Graden master i sosialfag kvalifiserer for opptak til studier på doktorgradsnivå.

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.

Kontaktinformasjon

Institutt for sosialfag, telefon 51834139

Instituttleder: Einar Engebretsen

Kontorsjef: Stig Helleren

Studieprogramleder: Aase Bø-Rygg