en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Rus- og psykisk helsearbeid, master, deltid

Innholdet i masterstudiet bygger på en samfunnsvitenskapelig-, humanistisk- og helsefaglig tradisjon. Målet er å bidra til ny kunnskap om forutsetninger for rusmiddelbruk, psykisk helse og uhelse, og hvordan velferdsstaten møter disse fenomenene. Rusmiddelbruk og rusproblemer, psykisk helse og psykisk uhelse vil bli forstått i relasjon til kontekst, dvs. at kjønn, kunnskapshegemoni, velferdspolitikk, verdier, rettslig regulering og tjenestetilbud påvirker og blir påvirket av hverandre i dynamiske prosesser med ulike maktforhold.
Gjennom å legge vekt på et bruker- og pårørendeperspektiv, er det en ambisjon at studiet skal bidra til å videreutvikle kunnskap om individuelle, relasjonelle, sosiale, kulturelle og historiske forutsetninger for utvikling og videreføring av rusvaner og psykisk helse. Dette handler også om kunnskap om forebyggende faktorer på befolkningsnivå og tiltak rettet mot mer avgrensete grupper og enkeltpersoner.
Bruker- og pårørendemedvirkning er et sentralt prinsipp i norsk helsetjeneste og reiser en rekke etiske dilemma og faglige problemstillinger. Studiet har som mål å øke kunnskapen om etiske, faglige og praktiske utfordringer for å realisere idealet om bruker- og pårørendemedvirkning som indikator for kvalitet i tjenestene.
Studiet tilbys som fulltidsstudium over 2 år og som deltidsstudium over 3 år.
For studenter på deltidsstudiet er det mulig å avslutte studiet etter 2 år med kompetanse tilsvarende tidligere videreutdanninger i rusproblematikk og psykisk helsearbeid. Studenter som velger et avkortet studium, vil etter søknad kunne fullføre masterløpet på grunnlag av denne oppgaven. Søknad om dette må foreligge innen 5 år etter avsluttet 2-årig studium. Studenter som innen fem år ønsker å fullføre masterstudiet må bestå emnet MRPMAS02 Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid del II og et valgemne (10 sp) for å fullføre mastergraden.

Fagplan

Teoretisk og forskningsmetodisk kunnskap blir vektlagt i studiet. Masterstudiet skal fremme evne til kritisk vurdering av helsefagenes vitenskapelige fundament og utvikling generelt, og spesielt når det gjelder fagfeltet rus- og psykisk helsearbeid. Det selvstendige arbeidet med masteroppgaven er en sentral del i studiet.
Teoriemner tilsvarende 40 studiepoeng er obligatorisk og felles for flere masterstudier ved Det helsevitenskapelige fakultet: Vitenskapsfilosofi og etikk (MHV140), Forskningsmetode (MHV142), Menneskerettigheter helseetikk og helserett (MHV145).
Spesialiseringen i studiet skjer gjennom obligatoriske emner knyttet til rus- og psykisk helsearbeid, masteroppgaven og et valgemne (10 studiepoeng). De obligatoriske emnene utgjør 30 studiepoeng: Rusproblematikk og psykiske helseutfordringer - grunnlagsforståelse (MRP110), Recovery-orienterte perspektiv på psykiske lidelser og rusproblematikk (MRP120), Kunnskapssyn i praksis (MRP130). Masteroppgaven utgjør til sammen 40 studiepoeng fordelt på to emner (MRPMAS01 og MRPMAS02).
Utover den tiden som er avsatt til masteroppgaven mot slutten av studiet, vil innretning mot og motivering til arbeidet med oppgaven være gjennomgående i hele studieforløpet. Studentene velger tema for masteroppgaven og får tildelt veileder innen utgangen av 2. semester i emnet MRPMAS01 Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid del I: Prosjektskisse.
Valgemnet utgjør 10 studiepoeng og ligger i femte semester. Det tilbys alternative valgemner, rettet inn mot ulike praksisfelt, enten som ordinært undervisningsopplegg eller som lesekurs. Hvilke og hvor mange valgemner som tilbys hvert studieår vil kunne variere noe ut fra studenttilgang, ressurssituasjon og samarbeid med andre studieprogram.
I deltidsstudiet er det lagt opp til at studentene avlegger 20 studiepoeng pr. semester. All undervisning er felles for 2-årig og 3-årig studieløp. Arbeidet med masteroppgaven tar her til i 4. semester. For studenter som er tatt opp til avkortet løp vil dette utgjøre deres avsluttende fordypningsoppgave på 10 studiepoeng, som består i å lage en prosjektplan for et forskningsprosjekt, der en systematisk review inngår. Valgemnet tas parallelt med masteroppgaven i 5. semesterer.

Hva kan du bli

Studiet kvalifiserer til klinisk arbeid i spesialist- og kommunehelsetjenesten, og til stillinger på ulikt organisatorisk nivå i helse- og sosialsektoren, der det blir lagt vekt på å initiere og gjennomføre forskning, utviklings- og utredningsarbeid, undervisning og kvalitetsutvikling.

Fullført mastergrad kvalifiserer til opptak på PhD-studier.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til Universitetet i Stavanger sine retningslinjer for dette.

Kontaktinformasjon

Universitetet i Stavanger  4036 Stavanger  post@uis.no tlf: 51 83 10 00 (sentralbord)