en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskaper
Etter fullført utdanning vil studenten

 • ha kunnskap om psykologiske basaldisipliner, inkludert forståelse av begreper, teorier og metoder innenfor utviklings-, kognisjons-, biologisk-, sosial- og personlighetspsykologi, og deres anvendelsesområder
 • ha kunnskap om psykologisk forskningsmetode og akademisk formidling
 • ha kunnskap om psykologiens historie og moderne anvendelsesområder
 • ha kunnskap om helsefremmende og forebyggende psykologisk arbeid
 • ha kunnskap om arbeids- og organisasjonspsykologi, helse/klinisk psykologi og pedagogisk psykologi
 • kunne oppdatere sin kunnskap innen fagområde

Ferdigheter
Etter fullført utdanning vil studenten
 • kunne anvende psykologiens vitenskapelige metoder og redskaper,
 • kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger innenfor de psykologiske fagområder,
 • kunne begrunne og velge relevante analyse- og løsningsmodeller i forhold til psykologiske emner og oppgaver, samt formidle psykologiske problemstillinger og løsningsmodeller.
 • kunne belyse allmennmenneskelige forhold som involverer etiske, kulturelle og andre forhold, og komme med forslag til både undersøkelser og intervensjoner.
 • kunne formidle generelle psykologiske problemstillinger dvs. gjøre rede for hvordan et psykologisk emne behandles innenfor forskjellige psykologiske disipliner og ut fra forskjellige teoretiske antakelser med tilhørende metodisk og empirisk grunnlag.
 • kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse
Etter fullført utdanning vil studenten
 • kunne belyse, analysere, vurdere og gi råd i saker vedrørende enkeltpersoner, grupper og organisasjoner
 • kunne delta i utviklingsprosjekter, eksempelvis innenfor forebygging, rehabiliterings- og arbeidsledighetsområdet
 • kunne assistere ved planlegging, gjennomføring, rapportering eller evaluering av psykologiske utviklings- og forskningsprosjekter
 • kunne være i stand til å håndtere situasjoner ved å analysere, strukturere og sette mål innenfor et praktisk eller teoretisk område, og således planlegge, iverksette og evaluere handlingsforløp i samarbeid med personer i det psykologiske fagfelt så vel som fra andre fagfelter
 • kunne identifisere egne læringsbehov og strukturere og fasilitere egne og andres læringsprosesser
 • kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser