en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:

 • har bred kunnskap om medisinske, natur- og samfunnsvitenskapelige emner, og sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen fagområdet
 • har kunnskap om fagutvikling, innovasjon og forskning innen fagområdet
 • kan redegjøre for organisering av primær- og spesialisthelsetjenesten, ulike helse- og omsorgsfaglige yrkesgruppers oppgaver og roller
 • har kunnskap om sosiale og helsemessige problemer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus- og sosioøkonomiske problemer
 • kan vurdere HMS prinsipper og de lovmessige rammer for tjenesteutøvelsen og risiko for uønskede hendelser
 • har kunnskap om organisering, roller/oppgaver og aktører innen redningstjeneste, samt ledelse av helsetjenestens innsats på skadested

Ferdigheter
Kandidaten:
 • kan holde seg faglig oppdatert og utføre faglig forsvarlig kunnskapsbasert praksis
 • kan ivareta pasientens grunnleggende behov og vitale funksjoner ved å observere, vurdere, planlegge, iverksette og dokumentere pasientbehandlingen
 • kan beherske relevant utstyr, faglige verktøy, teknikker, prosedyrer og ulike kommunikasjonsformer som er nødvendig for fremtidig yrkesutøvelse - kan vurdere og begrense risiko for uønskede hendelser
 • kan samhandle tverrprofesjonelt og tverretatlig for å skape et koordinert helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud
 • kan identifisere risikofaktorer av individuell og miljømessig karakter, planlegge og utføre helsefremmende og forebyggende tiltak
 • kan fremme læringsprosesser som bidrar til pasientsikkerhet, åpenhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten, informerer, underviser og veileder pasienter og pårørende
 • har gjennomført obligatorisk opplæring og bestått teoriprøve og oppkjøring for utrykningskjøring

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • utøver faglig forsvarlig, omsorgsfull og kunnskapsbasert praksis basert på juridisk og etisk bevissthet samt kritisk refleksjon over egen rolle
 • viser evne og vilje til å arbeide kunnskapsbasert og bidra til utvikling, nytenkning og innovasjon i eget fag og helsetjenesten for øvrig i et livslangt læringsperspektiv
 • kan anvende og formidler sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • bidrar til at faglige og etiske normer synliggjøres i den offentlige debatt om helsepolitiske spørsmål
 • har multikulturell kompetanse som sikrer likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet og ivaretar pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning