en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Paramedisin, bachelor

Bachelor i paramedisin tilbys som fulltidsstudium over tre år og gir kompetanse innen prehospital paramedisin. Som paramedisiner er du det helsepersonellet som gir den første livreddende behandlingen til akutt syke mennesker eller på et skadested.
Hovedmålet er å hjelpe mennesker som trenger medisinsk og psykososial hjelp, ofte med små tidsmarginer. Dette kreves både handlingskraft, evne til kommunikasjon og evne til å ta beslutninger. Yrket stiller krav til både psykisk og fysisk egnethet.
Praksis er en sentral del av studiet og utgjør 60 studiepoeng inkludert en andel med simulering. Studentene vil ha praksis i ambulansetjenesten, på legevakt/KAD, på akuttmottak, på sykehus, i forbindelse med rehabilitering og i tilknytning til rus- og psykiatri.
Studentene vil også gjennomgå opplæring i utrykningskjøring og ervervelse av kompetansebevis for utrykningskjøretøy. Hvert semester inneholder et praktisk orientert emne som bygger på det teoretiske innholdet i de øvrige emnene fra samme og forutgående semester.

Fagplan

Studiets oppbygning tar utgangspunkt i forslag til nasjonal læreplan foreslått av en arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet. Det er lagt opp til en naturlig progresjon fra basalfag, via klinisk forberedende fag til kliniske fag hvor disse allikevel vil flyte noe over i hverandre.
Arbeids- og undervisningsformer
Gjennom hele utdanningen vektlegges arbeids- og undervisningsformer som fremmer integrering av teoretisk og praktisk kunnskap. Forelesninger, seminar, studiegrupper, skriftlige studieoppgaver, praksisstudier, simulering- og ferdighetstrening, og kliniske studier er arbeids- og undervisningsformer som anvendes i studiet. I noen emner forventes det at studenten tilegner seg kunnskapen ved selvstudium.
Gjennom skriftlige oppgaver og bacheloroppgaven skal studentene utarbeide problemstillinger for oppgaver som de arbeider med over tid, enten individuelt eller i samarbeid med andre. Studentene skal tilegne seg relevant teori og opparbeide ferdigheter i tekstanalyse, kildebruk, anvendelse av forskningsresultater, samt akademisk muntlig og skriftlig formidling. Hovedhensikten er å utvikle evnen til kritisk refleksjon, til å se fagelementer i sammenheng, utøve kunnskapsbasert praksis og utvikle dypere forståelse for et emne.
Praksis i studiet
Hvert semester inneholder ett emne som er praksisorientert. Studentene vil her gjennomføre tilsammen tre uker praksis i fagområder relatert til paramedisinerens yrkesutøvelse. Det legges opp til at studentene skal tillegges økende grad av selvstendig arbeide i løpet av praksisperioden. Ytterligere 3 uker av praksis perioden er satt av til simulering relater til praksis emnet, med unntak av BPA403 hvor to av ukene er satt av til kjøreopplæring.
Gjennomføring av praksis skjer i samarbeid og etter avtale mellom undervisningsinstitusjonen og relevante helseinstitusjoner.

Hva kan du bli

Bachelorstudiet i paramedisin kvalifiserer hovedsakelig til arbeid i ambulansetjenesten, 113 sentraler og 116117 sentraler. Arbeidsmarkedet etterspør også denne kompetansen i økende grad, for eksempel i legevakt, hjemmebaserte tjenester, sprøyterom, akuttpsykiatriske institusjoner, akuttmottak, offshore, forsvaret. Yrket utøves også i andre nordiske og sammenlignbare vestlige land.

En bachelorgrad i paramedisin kvalifiserer for videre studier innen ulike spesialfelt, masterstudier og doktorgrad.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til Universitetet i Stavanger sine retningslinjer for dette.

Kontaktinformasjon

Universitetet i Stavanger 
4036 Stavanger 
mailto:post@uis.nopost@uis.no
​tlf: 51 83 10 00 (sentralbord)