en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om hvordan fødsel og familiedannelse kan forstås og bevares som normale fysiologiske og mentale prosesser
 • har inngående kunnskap om jordmorfaglige teorier og problemstillinger innen seksuell ,reproduktiv og perinatal helse.
 • har inngående kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetoder av relevans for det jordmorfaglige området.
 • kan analysere jordmorfaglige problemstillinger i et flerkulturelt og globalt perspektiv har kunnskap og innsikt om det nødvendige samspillet mellom foreldre og barn, og om identitetsendring knyttet til det å bli mor
 • har kunnskap om nasjonale meldeordninger, varselordninger og kvalitetsindikatorer for graviditet og fødsel, og forstår hvordan disse kan brukes i arbeidet for kvalitetsstyring og kvalitetsforbedring
 • har kunnskap om metoder for kvalitetsforbedring og brukermedvirkning innen svangerskap, fødsel og barsel
 • har kunnskap om faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter
Kandidaten:
 • kan utføre og dokumentere klinisk jordmorhåndverk gjennom kritisk og reflektert bruk av relevante metoder
 • kan utføre kunnskapsbasert jordmorpraksis for gravide, fødende, barselkvinner og deres nyfødte barn, inkludert familieplanlegging, på ulike nivå i helsetjenesten; kvinne- og poliklinikker ved fødeavdelinger, i hjemmet, i kommunehelsetjenesten og i privat praksis
 • kan mestre komplekse og kompliserte situasjoner i tverrfaglige team og yte øyeblikkelig hjelp for mor og barn ved behov
 • kan yte jordmortjeneste med mor og barn/familie i sentrum ved bruk av hensiktsmessig kommunikasjon/dialog/samspill, slik at kvinnen og familien opplever trygghet, kontinuitet og helhet i omsorgen
 • kan analysere jordmorfaglige problemstillinger med ulike vitenskaps- og kunnskapsteoretiske perspektiv
 • kan analysere jordmorfaglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, egenart og i et flerkulturelt og globalt perspektiv
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning, ved bruk av relevante metoder og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer kan diagnostisere risikosvangerskap og henvise til spesialisthelsetjenesten ved behov
 • kan anvende metoder for kvalitetsforbedring og brukermedvirkning innen svangerskap, fødsel og barsel

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • kan bruke relasjonell kompetanse, profesjonell dømmekraft og selvinnsikt utviklet gjennom kritisk refleksjon og praktisk erfaring
 • kan arbeide selvstendig og tverrfaglig innenfor hele det jordmorfaglige området, inkludert å støtte de normale, frigjørende og fysiologiske prosessene i livet
 • kan i sitt arbeid formidle forståelse og anvende faglig innsikt for kvinner og deres familier i et globalt og flerkulturelt perspektiv
 • kan gi råd, undervise og veilede innenfor hele det jordmorfaglige området
 • kan arbeide kunnskapsbasert i klinisk praksis, i veiledning/undervisning og i utviklingsarbeid og ser behovet for egen kontinuerlig utvikling og læring
 • kan med utgangspunkt i sin jordmorfaglige kompetanse bidra til økt pasientsikkerhet og brukermedvirkning
 • kan analysere og håndtere etiske jordmorfaglige dilemmaer
 • kan utøve jordmoryrket i tråd med gjeldende lovverk og forskrifter inkludert å utarbeide de nødvendige skriftlige rapporter
 • kan bidra til innovasjon innen jordmorfaget
 • kan analysere og formidle relevante jordmorfaglige problemstillinger, og anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap som grunnlag for vurderinger, beslutninger og handlinger i praksis