en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Jordmorfag, master

Som jordmor er du kvalifisert til å ivareta normale forløp under svangerskapet, fødsel og barseltid for mor, barn og den nye familien. Denne omsorgen omfatter også forebyggende tiltak, identifisering og behandling av eventuelle kompliserte forløp der jordmor er en del av et tverrfaglig team. I dette studiet vil du få utviklet denne kompetansen og stimulert din nysgjerrighet til å arbeide videre med faglige spørsmål.
Masterstudium i jordmorfag er et fulltidsstudium som består både av teoretiske studier (60 studiepoeng) og brukerrettede kliniske studier (60 studiepoeng). Teoridelen gjennomføres ved ulike undervisningsformer, som gruppearbeid, selvstudium og e-læring, forelesninger, ferdighetstrening, fagnotat og masteroppgave. De kliniske studiene gjennomføres i både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Rammeplan

Studiet bygger på rammeplan med forskrift for jordmorutdanning av 1. desember 2005. Lenke: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/pla/2006/0002/ddd/pdfv/269373-rammeplan_for_jordmorutdanning_05.pdf

Fagplan

Studiet tilfredsstiller Europaparlamentets rådsdirektiv 2005/36/EF som beskriver den utøvende jordmorvirksomhet og kvantitative kliniske krav til jordmorutdanning. Til sammen oppfyller studiet krav beskrevet i nasjonale retningslinjer og internasjonale konvensjoner med hensyn til både jordmorutdanning og mastergradsutdanning.
Master i jordmorfag ved UiS vil imøtekomme kravene til Rammeplan med forskrift for jordmorutdanning og Mastergradsforskriften på følgende måte: klinisk veiledet jordmorpraksis inkludert fagnotat og selvstudie (60 studiepoeng), teoretiske jordmorfag, inkludert medisinske, naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige og humanistiske tema med relevans for jordmorfaget (20 studiepoeng), vitenskapsteori og forskningsmetode (10 studiepoeng) og masteroppgave (30 studiepoeng), totalt 120 studiepoeng.
Praksis i studiet utgjør minimum 40 uker (60 studiepoeng) og er delt opp i to emner i første studieår, og to emner i andre studieår. Praksisstudiene gjennomføres ved føde- og barselavdelingene, observasjonspost for gravide, post for syke nyfødte og ved gynekologisk- og fødepoliklinikk på sykehus, og i kommunehelsetjenesten.

Hva kan du bli

Fullført og bestått utdanning gir rett til graden master i jordmorfag som gir grunnlag for autorisasjon som jordmor. Jordmødre arbeider både i primær- og spesialisthelsetjenesten, så vel som i privat praksis.

Fullført mastergrad kvalifiserer til opptak på PhD-studier.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til Universitetet i Stavanger sine retningslinjer for dette.

Kontaktinformasjon

Universitetet i Stavanger  4036 Stavanger  mailto:post@uis.nopost@uis.no ​tlf: 51 83 10 00 (sentralbord)