en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap er et masterstudium som fokuserer på helse som fenomen, i utøvelsen av profesjonelt helse- og omsorgsarbeid og i forskning. Det omfatter en innføring i hvordan ulike vitenskaper og deres forsknings- og arbeidsmetoder bidrar til å definere, påvirke og evaluere helse og/eller helse- og omsorgstjenester på mikro- (individnært) og makronivå (systemnært). Forskningsmetodisk kunnskap og et selvstendig vitenskapelig arbeid er sentraler deler i studiet.

Masterstudiet skal fremme evne til kritisk vurdering av helsefagenes vitenskapelige fundament og utvikling. Det skal også fremme evne til kritisk vurdering av helse- og omsorgstjenesten. Denne tjenesten er stilt overfor store utfordringer når det gjelder å utvikle arbeids- og organiseringsmåter som er i tråd med endrede behov i samfunnet. Krav om effektivitet og samhandling øker. Samtidig skal kvalitet i tjenestene ivaretas. Respekt for det enkelte individs integritet, rett til å leve et verdig liv og medvirke i beslutninger som gjelder egen helse og helsehjelp blir vektlagt. Det samme blir samhandling og sosial innovasjon i helse- og omsorgstjenesten.

Helsevitenskap er et tverrfaglig heltidsstudium over to år. Det består av obligatoriske teoriemner tilsvarende 60 studiepoeng (sp), ett valgemne (10sp) og masteroppgaven (50 sp).
Det er utviklet flere emner som kan inngå som valgemner i studiet. Hvilke emner som tilbys, vil variere.
Utover den tiden som er avsatt til masteroppgaven mot slutten av studiet, vil innretning mot og motivering til arbeidet med oppgaven være gjennomgående i hele studieforløpet. Studentene velger tema og får tildelt veileder innen utgangen av 2. semester.
Minimum tre av de obligatoriske emnene i første studieår (30sp) må være gjennomført og bestått før studenten får godkjent endelig prosjektplan for masteroppgaven. Alle teoriemner må være gjennomført og bestått før oppgaven kan leveres inn.

Fagplan

Pedagogiske arbeidsmåter er knyttet til studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelser. Arbeidsformene skal bidra til å fremme vitenskapelig tilnærming og kritisk tenkning. Studentaktiv metodikk og selvstudium inngår som vesentlig del.

Hva kan du bli

Masterstudiet kvalifiserer også for faglige og administrative stillinger på ulikt organisatorisk nivå særlig i stat og kommune, der det blir lagt vekt på å initiere og gjennomføre forskning, utviklings- og utredningsarbeid, undervisning og kvalitetsutvikling.

Studiet kvalifiserer for å søke opptak til PhD-studier. Studentens fagbakgrunn vil kunne være bestemmende for hvilke PhD program det er relevant å søke. Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr PhD-studier i helse og medisin.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til Universitetet i Stavanger sine retningslinjer for dette.

Kontaktinformasjon

Universitetet i Stavanger 
4036 Stavanger 
mailto:post@uis.nopost@uis.no
​tlf: 51 83 10 00 (sentralbord)