en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Helsesykepleie - master

Studiet er en videreutvikling av eksisterende videreutdanning til helsesøster og tar utgangspunkt og tilfredsstiller kravene i Rammeplan og forskrift for Helsesøsterutdanning fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 (60 studiepoeng). På denne bakgrunn er det valgt å gi studiet navnet Master i Helsesykepleie. Engelsk tittel er Master in Public Health Nursing.

Fagplan

Satsingen på forebyggende helsearbeid, det vil si helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, er sentral i regjeringens helsepolitikk (Meld.St. 26. (2014-2015)). Styrking av kompetanse når det gjelder folkehelsearbeid er en viktig strategi i denne satsingen. Dette omfatter både økt satsing på stillinger for helsesykepleiere, bl.a. i kommunehelsetjenesten og økt kompetanse innenfor fagfeltet (St.meld. 27 (2000-2001); NOU 2008:3; Meld.St. 13 (2011-2012); Meld.St. 34 (2012-2013)).
Å videreutvikle videreutdanning som helsesøster til en master i helsesykepleie vil imøtekomme regjeringens intensjoner og samfunnets behov for økt satsing på folkehelsearbeid, både når det gjelder utdanning av helsesykepleiere og kompetanseløft. Studiet er lagt opp slik at det er mulig å velge mellom et utdanningsløp som gir en mastergrad (120 sp), eller et avkortet studieløp der en avslutter etter oppnådd kompetanse som helsesykepleier (75 sp), med mulighet for å ta en full master på et senere tidspunkt.
Master i helsesykepleie er en fagspesifikk og klinisk rettet utdanning i avansert sykepleie, der helse blir belyst ut fra et utviklingsperspektiv med utgangspunkt i livsfasene svangerskap, spebarns-, småbarns- og ungdomstid. Studiet kvalifiserer for individ- og samfunnsrettet forebyggende helsearbeid for og med barn, unge og deres familier, samt til kvalitetsutvikling, forskningsarbeid og innovasjon i fagfeltet.
Fokus og oppgaver i det forebyggende helsearbeidet er uløselig knyttet til endringer i samfunnet. Dette innebærer at ansvar, oppgaver, metoder, fag og forskning er knyttet til det som til enhver tid er sentralt og viktig sett i et samfunnsperspektiv. Samtidig har helsesykepleie sitt grunnlag i sykepleiens omsorgsdimensjon. Dette er verdiforankring og tradisjoner som blir videreført og understreket gjennom studiet.
Studiet tilbys som deltidsstudium over 3 år og består av både teoretiske og kliniske studier. Det tilrettelegges for utvekslingsopphold i 4. semester.
Studiet tilfredsstiller kravene i Rammeplan og forskrift for Helsesøsterutdanning (2005) og kvalifiserer for tilsetting i helsesykepleierstilling i kommunehelsetjenesten. Gjennom prosjektplan for masteroppgaven (10stp) , masteroppgaven (30 sp) og valgemne (10 sp) vil studenten kunne fordype seg i et tema innen helsesykepleierens fagområder. Masterstudiet vil kvalifisere for å søke opptak til PhD-studier.

Hva kan du bli

Studiet kvalifiserer deg for stilling som helsesykepleier, og til stilling innen helsesektoren hvor det legges vekt på å initiere og gjennomføre forskning, utviklingsarbeid og undervisning.

Fullført masterstudium gir mulighet til å søke opptak til doktorgradsstudier.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til Universitetet i Stavanger sine ordninger for dette.

Kontaktinformasjon

Universitetet i Stavanger 4036 Stavangerpost@uis.no tlf: 51 83 10 00 (sentralbord)