en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Helsesøsterfag - master

Studiet er en videreutvikling av eksisterende videreutdanning til helsesøster og tar utgangspunkt og tilfredsstiller kravene i Rammeplan og forskrift for Helsesøsterutdanning fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 (60 studiepoeng). På denne bakgrunn er det valgt å gi studiet navnet Master i Helsesøsterfag. Engelsk tittel er Master in Public Health Nursing.

Fagplan

Satsingen på forebyggende helsearbeid, det vil si helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, er sentral i regjeringens helsepolitikk (Meld.St. 26. (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste- nærhet og helhet). Styrking av kompetanse når det gjelder folkehelsearbeid er en viktig strategi i denne satsingen. Dette omfatter både økt satsing på stillinger for helsesøstre, bl.a. i kommunehelsetjenesten og økt kompetanse innenfor fagfeltet (St.meld. 27 (2000-2001) Gjør din plikt- krev din rett; NOU 2008:3 Sett under ett- ny struktur i høyere utdanning; Meld.St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd; Meld.St. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen).
Å videreutvikle Videreutdanning som helsesøster til en Master i Helsesøsterfag vil imøtekomme regjeringens intensjoner og samfunnets behov for økt satsing på folkehelsearbeid, både når det gjelder utdanning av helsesøstre og kompetanseløft. Studiet er lagt opp slik at det er mulig å velge mellom et utdanningsløp som gir en full master (120 sp.), eller et avkortet studieløp der en avslutter etter oppnådd kompetanse som helsesøster (75 sp.), med mulighet for å ta en full master på et senere tidspunkt.
Master i Helsesøsterfag er en fagspesifikk og klinisk rettet utdanning i avansert sykepleie, der helse blir belyst ut fra et utviklingsperspektiv med utgangspunkt i livsfasene svangerskap, spebarns-, småbarns- og ungdomstid. Studiet kvalifiserer for individ- og samfunnsrettet forebyggende helsearbeid for og med barn, unge og deres familier, samt til kvalitetsutvikling, forskningsarbeid og innovasjon i fagfeltet.
Fokus og oppgaver i det forebyggende helsearbeidet er uløselig knyttet til endringer i samfunnet. Dette innebærer at ansvar, oppgaver, metoder, fag og forskning er knyttet til det som til enhver tid er sentralt og viktig sett i et samfunnsperspektiv. Samtidig har helsesøsterfaget sitt grunnlag i sykepleiens omsorgsdimensjon. Dette er verdiforankring og tradisjoner som blir videreført og understreket gjennom studiet.
Studiet tilbys som deltidsstudium over 3 år og består av både teoretiske og kliniske studier.
Studiet tilfredsstiller kravene i Rammeplan og forskrift for Helsesøsterutdanning (2005) og kvalifiserer for tilsetting i helsesøsterstilling i kommunehelsetjenesten. Ved gjennomføring av en full master vil studenten gjennom masteroppgaven (40 sp) og valgemne (10 sp) kunne fordype seg i et av helsesøsters gjenstandsområder. Masterstudiet vil kvalifisere for å søke opptak til PhD-studier.

Hva kan du bli

Studiet kvalifiserer for stilling som helsesøster eller andre stillinger der kompetanse innen folkehelsearbeid og forebyggende helsearbeid etterspørres. Studiet kvalifiserer videre til stillinger på ulikt organisatorisk nivå i helse- og omsorgssektoren, der det blir lagt vekt på å initiere og gjennomføre forskning, utviklings- og utredningsarbeid, undervisning og kvalitetssikring, samt å søke opptak til PhD studier.