en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Etter fullført studium skal studenten kunne:
Kunnskaper

 • ha bred kunnskap om sentrale tema, teorier, metoder, lover og konvensjoner som ligger til grunn for utføringen av sosialpedagogisk og barnevernfaglig arbeid i et flerkulturelt samfunn.
 • ha god kunnskap om og forståelse for prinsippet om barnets beste, barns deltakelse og medvirkning som grunnleggende for barnevernspedagogens profesjonsutøvelse.
 • ha god kunnskap om vitenskapelige arbeidsmåter.
 • oppdatere sin kunnskap innenfor barnevernspedagogens fagområde
 • ha kunnskap om barnevernets og barnevernspedagogens historie og samfunnsmandat.
 • forstå betydningen av og behovet for egen personlig, faglig fornyelse og utvikling.

Ferdigheter
 • anvende faglig kunnskap i utøvelsen av sosialpedagogisk arbeid i institusjoner og på arenaer hvor barn og unge oppholder seg.
 • skape relasjoner til barn, unge og deres foresatte på en måte som fremmer deltakelse og medvirkning, og på den måten bidrar til positiv endring.
 • beherske evne til drøfting, analyse og kritisk tenkning. Vise god skriftlig fremstillingsevne, gjøre litteratursøk og bruke vitenskapelig metode.
 • ha oversikt over ulike tjenestetilbud for risikoutsatte barn og unge. Kunne innhente andre faggruppers kompetanse i arbeidet med å ivareta barn, unge og deres familiers behov for å forebygge og redusere problemer.

Generell kompetanse
 • utøve sin barnevernsfaglige profesjon på en måte som er etisk forsvarlig og i tråd med yrkesetiske retningslinjer.
 • formidle sentral barnevernfaglig kompetanse gjennom skriftlige, muntlige og kunstneriske uttrykksformer.
 • gjøre bruk av tverrprofesjonell samarbeidslæring for å bidra til kvalitetsutvikling i praksis.
 • kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser i barnevernspedagogens arbeidsfelt.