en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevernspedagogutdanningen i Norge er en sosialarbeiderutdanning som retter seg særskilt mot arbeid med barn og unge som befinner seg i utsatte livssituasjoner. Barnevernspedagogen skal kunne identifisere behov og gi rett hjelp til rett tid. Barnevernspedagogen har særlig kompetanse til å løse oppgaver innen barnevernet og på andre arenaer hvor barn og unge i en utsatt livssituasjon befinner seg.
Barnevernspedagogens yrkesutøvelse kan beskrives som både barnevernfaglig- og sosialpedagogisk arbeid. Barnevernfaglig arbeid tar utgangspunkt i barn og unges livssituasjon og rettigheter, og anerkjenner barn og unges behov for trygghet, omsorg, forståelse og kjærlighet. I barnevernspedagogens kompetanse ligger også kompetanse til å forebygge og avdekke omsorgssvikt og bidra til at barn og unge får forsvarlige tjenester. For å kunne bidra til å sikre barn og unges deltakelse i endringsarbeid i eget liv, er også det sosialpedagogiske fokus på sosial læring, mestring, inkludering og relasjonsarbeid sentralt.
Med utgangspunkt i fokus på barnets beste skal barnevernspedagogen kunne arbeide forebyggende på individ-, gruppe- og samfunnsnivå, samt sørge for at barn, unge og deres familier fra ulike grupper i samfunnet får likeverdige tjenestetilbud. For å kunne møte barn, unge og deres familier med forståelse, empati og anerkjennelse må barnevernspedagogen som profesjonsutøver være etisk bevisst, reflektert og samarbeidsorientert. Barnevernspedagogen skal også bidra til fag- og tjenesteutvikling til beste for utsatte barn, unge og deres familier.
Barnevernspedagogstudiet er et heltidsstudium.
Fjerde semester er satt av til praksis i relevante yrkessituasjoner. Det er mulighet for utveksling i løpet av studietiden.

Fagplan

Programbeskrivelsen bygger på Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger fastsatt av Kunnskapsdepartementet 6. september 2017, og Forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15. mars 2019.
De to forskriftene definerer de nasjonale rammene for barnevernspedagogutdanningen, og med formål om å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr en praksisnær og forskningsbasert utdanning med høy faglig kvalitet og relevans.

Hva kan du bli

Graden bachelor i barnevern gir yrkestittel barnevernspedagog. Barnevernspedagoger arbeider i kommunal eller statlig barneverntjeneste, i institusjoner, i barne- og ungdomspsykiatri, i forebyggende og oppsøkende arbeid, innen skole, barnehage, på barn og unges fritidsarena og i frivillige organisasjoner.

Graden kvalifiserer til masterstudier i barnevern, og andre relevante utdanninger på mastergradsnivå.

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.

Kontaktinformasjon

Institutt for sosialfag, telefon 51834139

Instituttleder: Einar Engebretsen

Kontorsjef: Stig Helleren

Studieprogramleder: Linda Elisabeth Bjørknes