en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sosiologi - årsstudium


Hva er sosiologi?

Sosiologi er vitenskapen om krefter og prosesser som holder menneskene sammen i samfunn, og som skaper endring i verdivalg, muligheter, betingelser og i samhandlingsformer. Sosiologer studerer hvordan samfunnet er bygd opp, fungerer og endrer seg; hvordan mennesker innretter seg og går sammen i grupper, nettverk og organisasjoner; hvordan menneskers atferd kan forstås med utgangspunkt i de mellommenneskelige relasjonene de inngår i og det samfunnet de er en del av. Sosiologistudiet inkluderer et vidt felt av temaer; bl.a. familiestrukturer, forholdet mellom kvinner og menn, mellom barn, unge og voksne, mellom majoritetssamfunnet og innvandrergrupper, mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, mellom hva som oppleves som normalt og hva som oppfattes som avvik.

Sosiologer analyserer et mangfold av allmenne og mindre utbredte livserfaringer - slik som lønnsgapet mellom kvinner og menn i arbeidslivet, holdninger og praksis når det gjelder miljøvennlig forbruk, ungdommer som bruker seksuelle tjenester som byttemiddel, hvordan menn annerledes enn kvinner takler å bli utsatt for alvorlig sykdom, årsaker til at fruktbarheten har gått ned i Norge, sosiale mediers betydning for folk sosiale praksiser, og mye annet.

Årsstudium i sosiologi ved UiS skal gi en grunnleggende samfunnsforståelse. Studentene får oversikt over sosiologiens arbeidsområde, samt grunnleggende teorier, begreper og forskningsmetoder innen disiplinen.

Fagplan


Innhold i studieprogrammet

Årsstudiet i sosiologi har et innhold likt første året i bachelorstudiet i sosiologi. Årstudiet inneholder emnene Sosiologisk teori - klassiske perspektiver, Sosiologisk teori - nyere perspektiver, Sosiale relasjoner og institusjoner, Samfunnsstruktur i endring, Forskningsteori og metode, samt Eksamen philosophicum.

Det kan forekomme endringer i studieplanen.Arbeids- og vurderingsformer

Arbeids- og undervisningsformer vil variere fra emne til emne. I de fleste emnene i bachelorstudiet inngår forelesningsrekker med gruppearbeid. I noen emner er det enkelte obligatoriske innleveringer av gruppearbeid.

Alle emnene krever utstrakt grad av selvstendig arbeid. Forventet læringsutbytte forutsetter aktiv deltakelse i den organiserte undervisningen og i faglige diskusjoner, arbeid med skriftlige oppgaver relatert til de ulike emnene, og at studentene leser pensum systematisk og tilegner seg kunnskap fra annen relevant faglitteratur.

Undervisningsspråket er norsk. Deler av pensum vil være på engelsk og andre nordiske språk.

Hva kan du bli


Sosiologer har stillinger både innenfor kommuner, fylkeskommuner, departementer og direktorater, skoleverket og andre offentlige etater, som for eksempel NAV-systemet, og innen private bedrifter, media og andre kulturinstitusjoner, frivillige organisasjoner og internasjonale organisasjoner.

Sosiologer arbeider blant annet med planlegging, samfunnsanalyser, forsknings- og utredningsarbeid, kommunikasjon og informasjon, konsulentarbeid, personaladministrasjon, organisasjonsutvikling og undervisning.

Årsstudium i sosiologi vil kunne gi vesentlig bidrag til supplerende perspektiv på situasjoner og utfordringer en kan møte i dagligliv og annen utdanning.

Fullført årsstudium i sosiologi gir grunnlag for videre universitetsstudier, blant annet opptak til andre året på bachelorstudiet i sosiologi ved UIS.

Emneevaluering

Evaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.