en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme


Masterstudiet i matematikk og fysikk bygger på bachelorgrad i matematikk og/eller fysikk, eller grad med tilsvarende tilstrekkelig bredde og dybde i fysikk- og matematikkemner. Studiet er internasjonalt og forelesningene vil foregå på engelsk. Hovedmålet for studiet er at det skal gi studenten avansert kunnskap om modellering av matematisk-fysiske system. Studenten skal kunne demonstrere evnen til å syntetisere hensiktsmessige matematiske konsepter og metoder for å analysere og løse relevante problemstillinger. Videre skal studenten tilegne seg grundig kjennskap om et spesialtema i sammenheng med en masteroppgave og lære vitenskapelig presentasjonsteknikk og rapportering.

Det toårige masterstudiet i matematikk og fysikk er et høyere grads studium med et omfang på 120 studiepoeng.Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet består av en undervisnings- og en forskningsdel. Undervisningsdelen er strukturert slik at omfanget av felles matematikk- og fysikkemner svarer til 30 studiepoeng. Dette skal gi et felles grunnlag innen matematisk, fysisk og statistisk modellering. Det er videre lagt opp til en fordypning innen hvert av disse fagområdene på 30 studiepoeng. Undervisnings- og læringsformene vil i første rekke omfatte forelesninger, kollokvier og seminar, samt regneøvelser og gruppearbeid. I tillegg er det avsatt tilstrekkelig med tid til selvstudie/egenrefleksjon rundt emnene som tilbys. Det selvstendige arbeidet, masteroppgaven, har 60 studiepoengs omfang. Studenten gjør en vitenskapelig undersøkelse under veiledning, hvor man behandler og diskuterer oppnådde resultater, og lærer seg prinsippene for vitenskapelig rapportering og publisering. Oppgaven innleveres mot slutten av studiets 4. semester.Emnebeskrivelsene på nettet gir informasjon om:
  • Pensumlitteratur
  • Arbeids- og undervisningsformer
  • Vurderingsformer
  • EmneevalueringsformerUniversitetet legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fagfelt, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.Informasjon om fordypningsemner:

Fordypningsemner som blir valgt i 2. semester legger grunnlag for videre arbeid med masteroppgaven. Alle emner vil ikke nødvendigvis undervises hvert år. Dersom få studenter velger et emne kan det være at det blir undervist som ledet selvstudium.
Andre fordypningsemner enn de som er angitt i planen kan godkjennes etter søknad. Spesielt kan studenter som ønsker masteroppgave i statistikk få godkjent emnene ELE520 Mønstergjenkjenning (10 sp) eller RIS510 Pålitelighetsanalyse (10 sp).

Lektorutdanning i realfag

Behovet for lektorer med realfaglig kompetanse i skolen er stort. Institutt for matematikk og naturvitenskap samarbeider med Institutt for kultur- og språkvitenskap om en lektorutdanning i realfag. Lektorprogrammet (5-årig) er laget spesielt for deg som ønsker å bli realfagslærer i ungdomsskole og videregående skole. På dette studiet følger du et fast løp som sørger for at du får med deg den faglige og pedagogiske kompetansen du trenger for å undervise i fagene du har valgt. Du fordyper deg spesielt innen et fag og skriver til slutt en 30 studiepoengs masteroppgave. Ved siden av tar du et undervisningsfag nummer to.

Hva kan du bli

Studiet gir en generell basis som betyr stor frihet med tanke på framtidig yrkesvalg. Programmet gir et allsidig grunnlag og god bakgrunn for å sette seg inn i nye, spesialiserte områder. Gjennom masterprogrammet får studentene god trening i å nærme seg nye problemstillinger på en analytisk og systematisk måte - en tilnærming som er nyttig, både innenfor statlig og privat forskning, forvaltning, undervisning, tilsyn og i teknologibedrifter. Fullført studium kan kvalifisere for opptak til relevante PhD-program.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.

Utenlandsopphold


Når du er tatt opp til et studieprogram ved UiS, har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. UiS ser positivt på at studentene tar et studieopphold i utlandet ved ett av de universitetene som universitetet har avtale med.

Du bør starte planleggingen i god tid. Søknadsfristen for utveksling til utlandet er 1. september for vårsemesteret og 1. februar for høstsemesteret.

Opplegg for utvekslingen
I 2. semester på masterprogrammet i matematikk og fysikk er det satt opp 30 studiepoeng med fordypningsemner. I dette semesteret kan du velge å ta et studieopphold i utlandet. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Faglig anbefalte læresteder for masterstudiet i matematikk og fysikk

Universiteter med ERASMUS+ avtaler - ERASMUS-avtaler

Ta kontakt med studieseksjonen for å sikre deg at emnene du planlegger å ta i utlandet kan bli godkjent i henhold til studieplanen.

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf 51 83 17 00, email: post-tn@uis.no