en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Matematikk og fysikk - bachelorstudium


Matematikk og fysikk er grunnlagsfag for all teknisk-naturvitenskapelig forskning, og er en forutsetning for vår forståelse av verden omkring oss og for den teknologiske utviklingen i samfunnet. Matematiske og fysiske modeller kan beskrive alt fra kosmos til tekniske anvendelser. Matematikk og fysikk er også kulturfaktorer: Det moderne naturvitenskapelige verdensbildet er i stor grad skapt av forskning innen matematikk og fysikk.


Studiets innhold, oppbygning og sammensetning:

Studieplanen er strukturert slik at omfanget av både matematikk- og fysikkemner svarer til minst 60 studiepoeng hver. Det er muligheter for ytterligere fordypning innen hvert fagområde via 20 studiepoeng valgemner. Bredden sikres ved at det er lagt inn 15 sp ex.mat. tilsvarende vitenskapsteoridelen av bacheloroppgaven (5sp) og matematikkens historie (10sp).En bacheloroppgave er obligatorisk for alle og skal inngå med 20 studiepoeng. Oppgaven skal være forankret i problemstillinger fra forsknings- og utviklingsarbeid og bidra til innføring i vitenskapsteori og metode.Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:

- Arbeids- og undervisningsformer

- Pensumlitteratur

- Evalueringsformer

- Vurderingsformer

Universitetet legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fagfelt, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Hva kan du bli

I Rogaland, en region med et teknologiorientert næringsliv, er behovet for kvalifiserte kandidater innen matematisk-fysisk modellering stort og økende, ettersom de teknologiske og miljømessige utfordringene blir mer omfattende og varierte. Kunnskap innen matematikk og fysikk legger det nødvendige grunnlaget for å kunne forstå og delta i den stadig skiftende teknologiske utviklingen. Denne kunnskapen gir også et solid fundament for livslang læring. Det finnes mange gode, varierte og stabile yrkesvalg for matematikere og fysikere - innenfor forskning, næringsliv og industri, skole og forvaltning. Fullført bachelorstudium kvalifiserer for opptak til masterstudier i matematikk og fysikk, for eksempel ved UiS.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.

Utenlandsopphold


Når du er tatt opp til et studieprogram ved UiS, anbefales det at du tar et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. UiS ser positivt på at studentene tar et studieopphold i utlandet ved ett av de universitetene som universitetet har avtale med.

Du bør starte planleggingen i god tid. Søknadsfristen for utveksling til utlandet er 1. september for vårsemesteret og 1. februar for høstsemesteret.

Det er lagt til rette for et studieopphold i utlandet i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Faglig anbefalte læresteder for Bachelor i matematikk og fysikk:

University of California, Berkeley, USA

Gettysburg College, Pennsylvania, USA

Universiteter med ERASMUS+ avtaler - http://student.uis.no/utveksling/erasmus/hva-er-erasmus/erasmus-utveksling-ved-tek-nat-article97793-16780.html

Ta kontakt med studieseksjonen for å sikre deg at emnene du planlegger å ta i utlandet kan bli godkjent i henhold til studieplanen.


Kontaktinformasjon

Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, tlf 51 83 17 00, E-mail: post-tn@uis.no