en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.


En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelor i biologisk kjemi - bioteknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

1: Kandidaten har et bredt faglig fundament om de kjemiske prosesser som foregår i biologiske systemer/celler og hvordan celler/organismer påvirkes av det ytre miljø.

2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper innen kjemi og hvordan disse fagene integreres i et helhetlig bilde om organismenes oppbygging og funksjon

3: Kandidaten har kunnskap om den teknologiske anvendelse av kjemi, molekylærbiologien, dens rolle i samfunnet, samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.

4: Kandidaten kjenner til vesentlige metoder som anvendes innen molekylærbiologisk og kjemisk forskning gjennom kjemiske, biokjemiske og bioteknologiske spesialiseringsemner.

5: Kandidaten er i stand til å oppdatere sine kunnskaper gjennom teoretiske og praktiske metoder.Ferdigheter

1: Kandidaten kan anvende kunnskap for å analysere og løse kjemi- og biologi-/mikrobiologi- relaterte problemstillinger samt kvalitetssikre resultatene.

2: Kandidaten kan anvende relevante dataverktøy for analyse av gener og proteiner, og dataverktøy innen bioteknologi.

3: Kandidaten kan arbeide i kjemiske og molekylærbiologiske laboratorier, og har bakgrunn for å beherske aktuelle instrumentelle og analytiske metoder innen kjemi, biokjemi, og bioteknologi slik som metoder innen spektroskopi, kromatografi, celle/vevs-dyrkning, elektroforese, og PCR (polymerase chain reaction, bestemmelse av gener og kloning).

4: Kandidaten har kjennskap til de viktigste databaser i sitt fag og kan finne fram og vurdere litteratur og annet fagstoff. Kandidaten er i stand til å presentere og dokumentere en problemstilling både skriftlig og muntlig.Generell kompetanse

1: Kandidaten har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger.

2: Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer.

3: Kandidaten kan formidle sentralt faglig stoff, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.

4: Kandidaten kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser.