en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Treårig Bachelor i Biologisk kjemi - Bioteknologi har som overordnet mål å utdanne kandidater som gjennom teoretiske og tekniske kunnskaper, får kompetanse til selvstendig arbeid innen praktisk laboratoriearbeid, og som tar et ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn. Utdanningen er forskningsbasert og danner grunnlag for livslang læring.
Normert studietid for graden er 3 år og den har et omfang av 180 studiepoeng. Et studieår er normert til 60 studiepoeng.
Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Bachelorstudiet i biologisk kjemi har i tillegg til basisfag flere spesialfag som organisk kjemi, biokjemi, mikrobiologi, genteknologi, analytisk kjemi, bioinformatikk og bacheloroppgave. Undervisningen er allsidig. I noen fellesemner er det store forelesninger, i andre emner undervises det i mindre grupper og prosjekter. Kursene i kjemi, mikrobiologi og bioteknologi har laboratorieoppgaver som gir praktisk øving og muligheten til å omsette teorien til praksis.
En bacheloroppgave er obligatorisk for alle og skal inngå i tekniske spesialiseringsemner med 20 studiepoeng. Oppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid og bidra til innføring i vitenskapsteori og metode. I bacheloroppgaven jobber en alene eller i små grupper på 2-3 studenter. Her får studenten spesialtilpasset veiledning og jobber på et prosjekt som er en del av forskningen til de ansatte, eller i en bedrift etter avtale med ekstern veileder og faglærer på universitetet.
Institusjonene skal legge til rette for et internasjonalt semester og et internasjonalt perspektiv i utdanningen. Utdanningen har tett kontakt med relevant nærings- og arbeidsliv. Utdanningen har gjennom laboratoriearbeid og prosjektarbeid vist teknologiens anvendelser og utfylt den teoretiske delen av utdanningen.
Bachelorgraden er på et akademisk nivå som kan kvalifisere for opptak til masterstudier.
I dette studiet står følgende arbeidsformer sentralt: forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og praksis.
Informasjon om valgemner
Første semester kan studentene velge mellom MAT100 Matematiske metoder 1 og BØK135 Matematikk for økonomi og samfunnsfag.

Studenter som velger FYS100 Fysikk som valgemne må ha Fysikk FYS 1 fra videregående skole.

Hva kan du bli

Studiet gir en bred kjemisk utdanning med fordypning i biologiske og bioteknologiske metoder samt innen HMS. Dette gir kandidater et bredt spektrum av jobb-muligheter både innen industri relatert til kjemikalier, næringsmidler, fôr, HMS, miljøvern/vann, samt muligheter innen offentlige etater. Fullført bachelorstudium kvalifiserer for opptak til masterstudium i biologisk kjemi.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.

Utenlandsopphold

Det er lagt til rette for et studieopphold i utlandet i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.
Faglig anbefalte læresteder for Bachelor i Biologisk kjemi - Bioteknologi:
Norden
Lunds Tekniska Högskola ved Lunds Universitet, Sverige
Europa
Universidad Catolica de Valencia, Spania
Land utenfor Europa:
Queensland University of Technology, Australia
University of California, Berkeley, USA
University of Otago, New Zealand
Det er også mulig å ta emner ved Universitetssenteret på Svalbard, UNIS.

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf 51831700, E-mail: post-tn@uis.no