en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utøvende musikk - videreutdanning

Målgruppe
Studiet retter seg mot søkere med fullført bachelorgrad i utøvende musikk eller tilsvarende utdanning.
Undervisningsspråk
Undervisningsspråket er normalt norsk. Arbeidsspråket kan endres ved behov for å imøtekomme internasjonale studenters deltakelse.
Læringsmiljø, undervisnings- og læringsformer
Undervisningsformen er en kombinasjon av én-til-én undervisning og ensembleklasser. Det henvises til de enkelte emner for nærmere beskrivelser. Læringsmiljøet er sammensatt og ivaretas av undervisning med faglærer, prosjektbasert ensemblespill, tilgang på øvingsrom ved lærestedet og aktuelle samarbeid med aktører i Bjergstedparken. Adgang til eget avdelingsbibliotek og Norsk Lydinstitutts lokaler gir studentene en unik lytte- og fordypningsmulighet i musikkarkiv. Instituttets store andel internasjonale studenter gir studiet et internasjonalt preg.
Oppbygning
Studiet er satt sammen av en kombinasjon av to emner à 30 studiepoeng etter fast anbefalte emnekombinasjoner. Undervisningen gis over to semestre, med oppstart om høsten og endelig eksamen om våren. Undervisning gis normalt parallelt, men vil etter behov kunne struktureres i konsentrerte perioder av året. Det gis anledning til å ta studiet på deltid.
Arbeidskrav
Alle emner ved IMD har obligatorisk oppmøte. Det gis likevel anledning til et fravær på maks. 20%. Studenter med høyere fraværsprosent og uten gyldig, dokumenterbar, årsak, taper retten til å fremstille seg for eksamen, jf. Eksamensforskrift for UiS, §5, 4. ledd. Andre obligatoriske arbeidskrav vil forekomme, se de enkelte emnebeskrivelser for mer informasjon.
Innpassing/overgangsordninger
Eventuelle innpassinger kan gjøres etter søknad, som behandles på individuell basis.

Hva kan du bli

Studenten skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som markerer en klar nivåhevning i forhold til bachelornivået og som kan gi grunnlag for solistisk og ensemblerettet konsertvirksomhet i det profesjonelle musikkliv. Fullført studium gir grunnlag for opptak til masterstudier i utøvende musikk ved UiS eller andre nasjonale utdanningsinstitusjoner.

Emneevaluering

Studiet inngår i det ordinære kvalitetssikringssystemet ved Universitetet i Stavanger, og underkastes emne- og programevaluering etter gjeldende plan i fakultetet.

Utenlandsopphold

Studiet er godt tilrettelagt for internasjonalisering på flere måter. Studenter som ønsker å reise ut på studieopphold i utlandet, kan velge mellom å ta ett eller to semester av studiet som utvekslingsopphold. Studiet har faglig sett en oppbygning lik en ramme om instrumental / vokal utøving uavhengig av instrument eller stemmetype, samt kammermusikk / biinstrument. Dette gir mange valgmuligheter i utlandet, og forenkler prosedyrer for godkjenning. Informasjon om aktuelle studiesteder i utlandet finnes på IMDs nettsider.
Utveksling er organisert gjennom søknadsrunder med ordinære søknadsfrister etter UiS' internasjonale årshjul. Godkjenning skjer gjennom veiledning på instituttet. Internasjonal koordinator har ansvar for praktisk tilrettelegging og saksbehandling for godkjenningssaker. Studiekoordinator, eller den studiekoordinator oppnevner, har ansvar for faglig veiledning for læringsavtale under utvekslingsoppholdet. Alle studieprogramavtaler har tilknyttet en fagperson som ansvarlig for oppfølging, vedlikehold og godkjenningssaker.
Studenter som ikke ønsker å benytte seg av tilbudet om utvekslingsoppholdet i utlandet, vil ta del i et studieprogram med internasjonalt preg gjennom samarbeid med internasjonale musikere ved IMD, eller fra Bjergstedparkens samarbeidsaktører. Innkommende utvekslingsstudenter og internasjonale undervisningskrefter vil også bidra tydelig til den internasjonale profilen.

Kontaktinformasjon

Institutt for musikk og dans

Tlf. 51 83 40 00

Fax. 51 83 40 50

E-post: musikk-dans@uis.no