en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.


Praktisk-pedagogisk utdanning er et påbygningsstudium som sammen med utøvende utdanning i de nevnte utøvende kunstfagene kvalifiserer for arbeid som pedagog på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen, i kommunale kulturskoler og i ulike typer frivillig kulturvirksomhet. Sammen med universitets- eller høgskoleutdanning av høyere grad (master, cand.philol, el lign) kan studiet kvalifisere for undervisning også på dette opplæringsnivået, samt på videregående skole.

Studiet passer for kandidater som har tatt utøvende fagutdanning i de nevnte kunstfag, og som ønsker pedagogisk og didaktisk kompetanse i tillegg til denne. Studentene skal gjennom studiet bli bevisst sitt faglige ståsted, sin praksisteori og sine holdninger til pedagogisk arbeid. Gjennom praksisopplæring og teoristudier skal de utvikle kyndighet og evne til refleksjon. Det legges vekt på å gi grunnlag for allsidig utøvende og pedagogisk yrkesinnsats. I kontakten med praksisfeltet integreres derfor både pedagogiske og utøvende og skapende områder.

Kandidaten skal etter fullført praktisk-pedagogisk utdanning ha følgende samlede læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående pedagogisk og fagdidaktisk kunnskap for relevante trinn/målgruppe
 • har bred forståelse for kunstfagenes plass, rolle og funksjon i vårt

opplæringssystem, samfunn og kulturliv
 • har bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for profesjonsutøvelsen
 • har bred kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster
 • har bred kunnskap om læringsarenaer, læringsstrategier og arbeidsmetoder generelt og særlig i respektive fag
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og om barn og unges rettigheter i et nasjonal og internasjonalt perspektivFerdigheter

Kandidaten
 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap
 • kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale lærings- og utviklingsprosesser
 • kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse undervisningen i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og faglige utvikling
 • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltakGenerell kompetanse

Kandidaten
 • kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
 • innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål
 • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling
 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket og institusjoner og organisasjoner i kunst- og kulturlivet