en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag

Oppbygging
Studiet organiseres som fulltidsstudium over to semestre eller som deltidsstudium over fire semestre. Det har omfang på 60 studiepoeng som består av:
  • Pedagogikk - 30 studiepoeng
  • Fagdidaktikk - 30 studiepoeng

I tillegg kommer praksisopplæring som er integrert i alle emnene og tilsvarer 60 dager. Praksisopplæringen er organisert som punktpraksis, men kan også foregå i form av ulike prosjekter, forestillinger, konserter og seminarer.
Målgruppe
Studiet er primært rettet mot følgende målgrupper:
  • Studenter i bachelorprogram i musikk ved UK som ønsker pedagogisk og didaktisk kompetanse til å utøve yrke som musikkpedagog i ulike sammenhenger.
  • Kandidater med en bachelorgrad i utøvende og skapende kunstfag - enten musikk, dans eller drama og teater som ønsker pedagogisk og didaktisk kompetanse til å utøve yrke som musikkpedagog, dansepedagog eller drama og teaterpedagog.
  • Kandidater med musikkvitenskapelig utdanning på universitetsnivå, som tar sikte på undervisningsoppgaver i videregående skole og andre skoleslag.

Innhold
Studiet gir innblikk i hvordan opplæringssystemet fungerer, hva det vil si å skape et godt læringsmiljø og hvordan interesse og engasjement for faglige spørsmål vekkes hos elevene, både i grunnskole, kulturskole, videregående skole i utdanningsprogrammet musikk, dans og drama, og i det kunstpedagogiske feltet for øvrig.
I pedagogikken legges vekt på å bevisstgjøre studentene på skolens og lærerens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet nå og tidligere. Studentene skal tilegne seg kunstfaglige og vitenskapelige tenkemåter. Ved å analysere læreplanverket skal studentene utvikle evnen til å se hvordan læreren kan planlegge undervisningen ved å bryte ned sentrale retningslinjer og tilpasse disse til ulike anledninger og elevgrupper. Studentene skal videre sette seg inn i lærerens rolle som klasse- og ensembleleder, relasjonsbygger og skoleutvikler. Det vil bli gitt innføring i samiske forhold og kultur, og ved kunnskap i det å gi i samiske barn og ungdoms rett til opplæring i tråd med Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen.
Fagdidaktikken inneholder forhold knyttet til profesjonsutøvelsen som pedagog i kunstfagene. Studentene får et grunnlag for å kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over undervisning i kunstfaget forankret i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og teori.
I praksisopplæringen skal studentene under veiledning prøve ut sentrale undervisnings-, arbeids- og vurderingsformer.

Læringsmiljø og arbeidsformer
Arbeidsmåtene kan variere mellom blant annet forelesninger, seminarer, gruppearbeid,
studentpresentasjoner, individuelle studier og praksis med veiledning. Studiet bruker elektronisk kommunikasjonsplattform. Det forutsettes at studentene bruker dette aktivt.

Studentene må dessuten være forberedt på å sette av en del ettermiddager, kvelder og helger til undervisning, gruppearbeid, praksis, prosjektarbeid og delta ved ulike formidlingssituasjoner. Studentene forventes å ta ansvar for egen læring og må i denne sammenheng sette av tid til egenutvikling. Alle studenter skal være aktive brukere av litteraturkilder. Biblioteket setter opp kurs i samarbeid med lærerne i pedagogikk og fagdidaktikk.
Praksis
Praksis omfatter 60 dager og inngår som en integrert del av pedagogikk og fagdidaktikk fordelt utover fire semester.

Studentene skal ha praksis både i grunnskole, kulturskole og videregående opplæring utdanningsprogram for musikk, dans, drama. Det kan også gjennomføres praksis ved andre relevante institusjoner og organisasjoner. Studenter som er tilsatt i skolen, kan søke om å få gjennomføre én praksisperiode på egen arbeidsplass.
Praksis kan foregå både individuelt og i gruppe. All praksis skal fortrinnsvis foregå i Rogaland. Praksis er veiledet.
Praksis krever 100 prosent tilstedeværelse. Eventuelt fravær må straks meldes til praksisskolen og praksiskoordinator. Alt fravær må tas igjen fortløpende. For å få lov til å gå ut i praksis må alle studenter skrive under på erklæring om taushetsplikten, samt levere politiattest og tuberkulinprøve/-erklæring.
Vurderingsordninger
Vurderingsformene i studiet kan bestå av muntlig, praktisk og/eller skriftlig eksamen, prosjektoppgave, mappeoppgaver, hjemmeeksamen og obligatorisk praksis
Arbeidskrav vurderes med godkjent / ikke godkjent. Eksamen vurderes med karakterskala A-F, der F er ikke bestått, eller bestått/ikke bestått. Praksis vurderes til bestått / ikke bestått.
Språkformen i vurderingene er norsk eller et annet skandinavisk språk dersom ikke annet språk er oppgitt i emnebeskrivelsen.
Skikkethet
Den enkelte students skikkethet vurderes løpende både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet i henhold til gjeldende Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering utføres som en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

Arbeidskrav (Obligatorisk undervisningsaktivitet)
Studiedeltakelse er obligatorisk i alle emner/fagområder der ikke annet er spesifisert. Med obligatorisk menes at studentene ikke kan være borte fra undervisningen mer enn maksimum 20 % av tiden innenfor det enkelte emne. Dersom fraværet er større, kan studenten bli utelukket fra å melde seg opp til eksamen (se eget Fraværsreglement).
For andre obligatoriske arbeidskrav, se emnebeskrivelsene.

Rammeplan

Fagplanen bygger på Forskrift om rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning, av 21. desember 2015, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet.

Hva kan du bli

Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk eller dans kvalifiserer for arbeid som musikk- og dansepedagog på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen, i videregående opplæring, i kommunale kulturskoler og i ulike typer frivillig kulturvirksomhet. Sammen med universitets- eller høgskoleutdanning av høyere grad (master, cand.philol, el lign) kan studiet kvalifisere for undervisning også på dette opplæringsnivået.

Emneevaluering

Studentevaluering foregår i samsvar med kvalitetssystemet og rutiner utarbeidet av kvalitetsutvalget ved Fakultet for utøvende kunstfag ved UiS. Evaluering skjer både som Tidligdialog og Sluttevaluering. For utøvende og skapende emner har UK utviklet og tatt i bruk egne sluttevalueringsskjema.

Utenlandsopphold

Det er i utgangspunktet ikke tilrettelagt for utvekslingsopphold gjennom PPU-programmet. På sikt ønsker vi å kunne gi et tilbud om utveksling også innen dette studiet.

Kontaktinformasjon

For nærmere informasjon kontaktes fagseksjonsleder Jens T. Larsen.