en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utøvende musikk - masterprogram

Målgruppe: Mastergradsstudiet i utøvende musikk krever en omfattende repertoarkunnskap og retter seg mot instrumentalister og sangere på et høyt kunstnerisk nivå, som har en interesse for og stor motivasjon for å gjøre et fordypningsstudium. Målgruppen er studenter fra norske og utenlandske institusjoner, som har fullført en Bachelorgrad eller cand.mag.-grad i utøvende musikk eller musikk/instrumentalpedagogikk (eller tilsvarende utdannelser). I utgangspunktet er studiet åpent for studenter fra de fleste stilarter og genrer (klassisk musikk, jazz, improvisasjon, samtidsmusikk etc.), men med et forbehold om at det ved ansvarlig institutt finnes tilgjengelig ekspertise til veiledning og undervisning innen studentens valgte spesialområde.
Undervisningsspråk: Undervisningsspråket på masterstudiet er engelsk. Norsk kan benyttes i grupper med bare norsktalende studenter.
Læringsmiljø, undervisnings-og læringsformer: Studiets arbeidsformer vil være både lærerstyrt og studentstyrt. En sentral del av studentenes arbeidstid vil gå med til øving, både individuelt og i ensembler. Undervisning i hovedinstrument gis som en kombinasjon av individuelle timer, mesterklasser og veiledning i tilknytning til utøvende prosjekter. I tillegg gis det individuell veiledning i tilknytning til masterprosjektet.Undervisnings- og læringsformene er av stor betydning for realisering av læringsutbyttet; det legges derfor vekt på arbeidsformer som krever både selvstendighet og samarbeid.
Arbeidskrav (obligatorisk undervisningsaktivitet):
Fremmøteplikt ved obligatorisk undervisning er definert under det enkelte emne, men det åpnes for at studenten selv kan søke om godkjenning for fravær fra undervisningen i tråd med IMDs fraværsreglement. I tillegg kreves det:
  • Obligatorisk deltagelse og presentasjon i seminarer/interpretasjonsklasser. Det vil bli arrangert instrumentspesifikke interpretasjonsklasser, i tillegg til felles interpretasjonsklasser for alle masterstudenter. De felles interpretasjonsklassene vil bli ledet av de ulike hovedinstrumentlærerne, og hver student må spille på disse minst 1 gang i semesteret.
  • Obligatorisk deltagelse i større ensembler (primært for strykere og blåsere)
  • Obligatorisk deltagelse i instituttets fellesprosjekter og ensembler, der besetningen krever det
  • Loggbokskriving
  • Deltagelse på huskonserter
  • Innlevering av repertoarlister
  • Innlevering av arbeidsoppgaver/skriftlige besvarelser i aktuelle fag/emner

Vilkår for å gå videre i studiet: Studenten må bestå emnene i 1. studieår for å kunne starte på masterprosjektet i 2. år.
Oppbygging av studiet: Studiet går som fulltidsstudium over 2 år og er strukturert i 3 kategorier: Fordypningsemner på 70 sp (obligatorisk hovedinstrument i tillegg til et masterprosjekt i 3. semester), utøvende spesialisering på 30 sp (valgemne) og breddeorienterte støttefag på 20 sp (valgemner). Støtteemnene er teoretiske med en sterkere eller løsere anknytning til det utøvende. Igangsettelse /tilbud av valgemner avhenger av søkning og kompetanse / ledige ressurser ved institusjonen. Studiets utøvende identitet kommer primært til uttrykk ved proporsjoneringen mellom emneområdene. Dernest er alle emner tenkt som understøttende for studiets avsluttende produkt, som er hovedinstrumenteksamenen i fjerde semester. Slik bygger teoretiske valgemner opp under generelle modningsprosesser i arbeidet med det musikalske materialet, samt stimulerer til perspektiv for prosjektfordypningen i tredje semester. Den utøvende spesialisering tilgodeser den tid og energi studentene vier større satsninger ved skolen eller gir anledning til konsentrasjon om særlige interesse- og kompetanseområder.
Prøveformer: Det henvises til eksamensforskriften for UiS. Studieprogrammet rommer en rekke ulike og varierte prøveformer, både teoretiske og praktiske, som vurderingsgrunnlag for kvalifikasjonen. Se de enkelte emnene for nærmere beskrivelser av prøveformene. Det utarbeides egne sensorveiledninger for utøvende og teoretiske emner til hjelp for nyansering i sensurarbeidet.
Selvstendig arbeid: MUM 201 Masterprosjekt (30 stp) utgjør det selvstendige arbeidet i studiet. Arbeidet blir gjennomført under veiledning, og avsluttes med konsert- eller demonstrasjonsforedrag, innspilling eller solistoppdrag, avhengig av den formen for utøving studenten har beskrevet i sin prosjektbeskrivelse.
Innpassing/overgangsordninger: Innpassing vurderes av instituttet på individuelt grunnlag, og krever dokumentasjon av avlagte eksamener fra ekstern institusjon. Søknad om innpassing må sendes instituttet senest 10. august i første semester.
Andre opplysninger: Det vil bli utarbeidet en mastergradskontrakt mellom studenter og instituttet, som spesifiserer nærmere rettigheter og plikter. Hver student blir tildelt en hovedveileder som i samarbeid med studenten og hovedinstrumentlærer (dersom denne ikke er hovedveileder) legger opp en plan for vedkommendes masterstudium. Veileder har et særlig ansvar for rådgiving i tilknytning til masterprosjektet. Det er studentens fordypningsområde som er rammen rundt arbeidet med masterprosjektet. Innen 1. desember i første semester må studenten ha lagt fram en endelig prosjektbeskrivelse for masterprosjektet. Hver student får ved begynnelsen av studiet en loggbok, hvor det skal føres inn gjennomgått repertoar, konserter, kammermusikk, gitte timer i hovedinstrument og ev. akkompagnement. Loggboken vil også inneholde annen relevant informasjon om studiet, frister m.m. Masterkontrakten inngår i loggboken. Studenter på masterstudiet forplikter seg til å bruke Canvas, som er felles plattform for kommunikasjon mellom studenter og ansatte/administrasjon.

Hva kan du bli

Studiet har som mål å videreutvikle studentenes kunstneriske profil, utvikle deres vitenskapelige kompetanse, deres kreativitet og formidlingsevne, kunnskapsgrunnlaget for egen kunstnerisk virksomhet og studentenes evne til selvstendig arbeid og tenkning. De ulike innfallsvinklene og emnene skal støtte opp under arbeidet i å skape en dypere forståelse for det utøvende musikkfaget. Studentenes profil og interessefelt vil bli videre utviklet og understøttet av de ulike teoretiske og praktiske emnene.
Etter endt utdanning vil kandidaten være kvalifisert for arbeid som utøvende musiker og, sammen med praktisk-pedagogisk utdanning, som instrumentallærer i kulturskoler, videregående skoler, folkehøgskoler, høgskoler/universitet og i det frivillige musikkliv.

Emneevaluering

Studiet blir kvalitetssikret gjennom UiS sitt kvalitetssystem, utarbeidet etter kriterier og retningslinjer fra NOKUT. Hvert klassetrinn får tidelt en kontaktperson, som kaller inn hver student til samtale en gang per semester. I tillegg brukes elektronisk spørreskjema i evaluering av emner. Hvert emne blir evaluert minst hvert 3.år.
Ledelsen ved IMD har jevnlig kontakt med studentrepresentanter. Programmets tverrfaglige karakter innebærer at mye planlegging vil foregå på tvers av emner og studienivå. Kvalitetssikringen her ivaretas gjennom jevnlige faggruppemøter og tverrfaglige planleggingsmøter gjennom studieåret.

Utenlandsopphold

Studenter kan søke om utvekslingsplass ved en av IMDs mange partnerinstitusjoner med tanke på et delstudium i utlandet. Delstudiet benyttes som integrert del av utdanningsplanen, og erstatter de emner som studenten skulle tatt hjemme mens vedkommende er på utvekslingsopphold. Det 3. semester er tilrettelagt for utveksling. Faglig forhåndsgodkjenning må være gitt på forhånd av vedkommende students veileder og hovedinstrumentlærer. Instituttet har egen internasjonal koordinator som veileder søkere til utveksling og behandler godkjenningssaker. Instituttet knytter også en egen fagperson til hver studieprogramavtale for å kvalitetssikre godkjenningsprosess og til vedlikehold av avtalen.
Studenter som ikke benytter seg av tilbud om internasjonal utveksling vil likevel tilegne seg internasjonal kompetanse, ettersom masterstudiet har en svært høy internasjonal profil med mange utenlandske studenter. Læringsmiljøet preges mye av en internasjonalt sammensatt studentmasse og en rekke internasjonale gjestelærere i forbindelse med prosjekter og lærerutveksling. Instituttet tilstreber bevisst et høyt internasjonalt nivå for å speile den yrkesmessige virkeligheten kandidatene kommer ut i etter endt studium.
I Norden gjør IMD spesifikt bruk av NORDPLUS rammeprogram for musikk- og dansenettverk for studentutveksling gjennom nettverkene SIBELIUS (klassisk musikk), NORDPULS (improvisasjonsmusikk) og EMD (dans). I I Norden og Europa for øvrig kan studenter reise ut til våre bilaterale samarbeidspartnere i ERASMUS-programmet. I resten av verden kan studenter benytte seg av de til enhver tid aktive bilaterale utvekslingsavtaler i Universitetet i Stavanger.
Liste over aktuelle partnerinstitusjoner og orienteringer om søknad og godkjenning er tilgjengelig på IMDs nettsider.

Kontaktinformasjon

Institutt for musikk og dans
Tlf. 51 83 40 00
Fax. 51 83 40 50
E-post: musikk-dans@uis.no