en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Det overordnede målet for studiet er at studenten skal utvikle kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til pedagogisk arbeid med barn under 3 år og til samarbeid med foreldre og andre voksne i barnehagen. Studiet skal også gi studentene økt bevissthet om seg selv og sin egen rolle som pedagog i en kompleks og forutsigbar hverdag i møte med de yngste barna.
Kunnskaper
Kandidaten

 • har kunnskap om nyere forskning med de yngste barna i barnehagen og ulike forskningstradisjoner
 • har kunnskap om verdien av voksnes følelsesmessige inntoning og evne til å gi omsorg i møte med de yngste barna
 • har kunnskap om de yngste barnas væremåte og deres erfaringer med kommunikasjon og sosial samhandling
 • har kunnskap om og innsikt i ulike yrkesetiske problemstillinger gjennom faglig refleksjon og begrunnelser for ulike handlingsalternativ
 • har kunnskap om og kan reflektere over verdien som musikk og andre estetiske medier som opplevelses-, dannings-, erkjennelses- og uttrykksform for de yngste barna
 • har kunnskap om forebyggende arbeid og tidlig innsats i arbeid med de minste barna knyttet til pedagogisk arbeid, språk og motorikk

Ferdigheter
Kandidaten
 • kan ut fra planverket for barnehagen og relevante teorier om de yngste barna, planlegge, gjennomføre og vurdere et godt pedagogisk arbeid i ulike barnehagetilbud for barn under 3 år
 • har evne til følelsesmessig inntoning, til å gi omsorg og ta i mot barns initiativ til samspill
 • kan tilrettelegge for og støtte opp om møter mellom de yngste barna i barnehagen
 • har tilegnet seg et musikalsk repertoar og kan anvende grunnleggende praktiske ferdigheter knytte til skapende og vokal aktivitet, lytting, instrumental samspill, dans og bevegelse i møte med de yngste barna
 • kan gjennomføre og tolke observasjoner som redskap for å vurdere det pedagogiske arbeidet med de yngste barna i barnehagen
 • kan planlegge og tilrettelegge for aktiviteter som fremmer språkutvikling, god psykisk og fysisk helse, hos de yngste barna

Generell kompetanse
Kandidaten
 • har skaffet seg økt bevissthet og engasjement i forhold til samfunnspolitiske debatter som angår de yngste barnas livsvilkår i hjem og samfunn, og om ulike barnehagetilbud til denne aldergruppen
 • har kunnskap om å vurdere og støtte opp om det uforutsette som kan oppstå i en gruppe med barn under 3 år og se dette som potensial for danning og læring
 • kan samarbeide med og veilede personale, foreldre og andre voksne
 • kan se barn som konstruktive bidragsytere og deltakere i barnehagen som en demokratisk, sosial, kulturell og estetisk arena