en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Allmennfag:
Søkere må ha generell studiekompetanse og allmennfaglig universitets- og/eller
høyskoleutdanning.
Søkere må ha minimum 180 studiepoeng (60 vekttall) for å kunne tas opp til studiet.
Minimum 60 studiepoeng (20 vekttall) må være relevant utdanning innenfor ett av de
fagdidaktiske fagene som tilbys.

Yrkesfag:

 • Søkere må ha fullført treårig profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksis.
 • Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skole-nivå, generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående skole-nivå og fire års yrkespraksis.


Det må gå tydelig fram i vitnemål og karakterutskrift hvor mange studiepoeng du har i de ulike emnene. Dersom du tar emner inneværende semester, informerer du om dette i merknadsfeltet i søknadsweb.
Søkere til PPU yrkesfag må i tillegg til dokumentasjon på relevant yrkeserfaring legge ved et skriv hvor det framgår hvor mange år og måneder yrkeserfaringen utgjør omregnet til 100 prosent stilling.
Har du utdanning fra utlandet, anbefaler vi å legge ved NOKUT-godkjenning.
Du må ha praksis både i ungdomsskolen og videregående skole. Det er kun mulig å søke om praksis på egen arbeidsplass for én av de to praksisperiodene på 6 uker. All praksis skal foregå i Rogaland.

Søknad: Via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15.april. For søkere med utdanning fra utlandet er søknadsfristen 1. mars.

Fagdidaktikken i kunst- og håndverksfag er ikke et deltidstilbud fra høsten 2018, men et heltidstilbud.
Fagdidaktikkene i helse- og oppvekstfag, medier og kommunikasjon og service og samferdsel / økonomiske fag er høsten 2018 et deltidstilbud.

Norskkrav
Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere bestått utdanning på nivå med norsk 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse, jf. sjette ledd, og i tillegg dokumentere kunnskaper i norsk med én av følgende prøver:
 1. Bestått norsk med 393 timer fra videregående opplæring.
 2. Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene.
 3. Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter.
 4. Test i norsk, høyere nivå, «Bergenstesten» med minimum 450 poeng eller «bestått» etter ny vurderingsordning f.o.m. høsten 2009.
 5. Avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med ferdigheter på minimum nivå B2 i alle delferdigheter, jf. lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) § 19 andre ledd.


Rangering for opptak til PPU allmennfag høsten 2018:
1. Fullført grad fra universitet eller høgskole og minst to undervisningsfag.
a) Høyere grad går foran lavere grad.
b) Søkere med tre undervisningsfag rangeres foran søkere med to.
c) Høyest antall studiepoeng i undervisningsfagene.
d) Ved lik rangering går søkere med høyest karaktersnitt i undervisningsfagene foran.
2. Fullført grad fra universitet eller høgskole og ett undervisningsfag.
a) Høyere grad går foran lavere grad.
b) Høyest antall studiepoeng i undervisningsfaget.
c) Ved lik rangering går søkere med høyest karaktersnitt i undervisningsfaget foran.
3. Minimum 180 studiepoeng
a) Minst 60 studiepoeng i tre undervisningsfag
b) Minst 60 studiepoeng i to undervisningsfag
c) Minst 60 studiepoeng i ett undervisningsfag
d) Ved lik rangering går søkere med høyest karaktersnitt i undervisningsfagene foran.

Rangering for opptak til PPU yrkesfag høsten 2018:
Søkere prioriteres etter ansiennitet
 • Yrkeserfaringen skal være relevant innenfor søkers fagbakgrunn
 • Yrkespraksis regnes fra etter fullført fagbrev / høyere utdanning
 • Ved lik ansiennitet avgjøres det ved loddtrekning


Skikkethet
Den enkelte students skikkethet vurderes løpende både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet i henhold til gjeldende forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering utføres som en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. Se også https://www.uis.no/getfile.php/SV/forskrift%20om%20skikkethetsvurdering%20ved%20uis.pdf

Politiattest og tuberkulose
Det er krav om politiattest og plikt til tuberkuloseundersøkelse. Du kan søke om politiattest når du har fått bekreftelse på at du er tatt opp på studiet.

Dersom du skal studere helsefag, sosialfag eller pedagogisk utdanning, har du lovpålagt plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse. Kravet til testing gjelder bare dersom du kommer fra eller har oppholdt deg minst 3 måneder i et land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan. Kravet til testing gjelder også dersom du på andre måter kan ha vært utsatt for smitte. Alle studenter må levere inn egenerklæringsskjema vedrørende tuberkulose.


Nye krav høsten 2019
Kunnskapsdepartementet fastsatte ny rammeplan om praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) den 21. desember 2015. De nye opptakskravene vil være gjeldende fra 2019.
For å bli tatt opp til praktisk-pedagogisk utdanning må søker minst ha
 • en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise, jf. forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven kapittel 14
 • en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget eller
 • en bachelorgrad i idrettsfag med minimum 180 studiepoeng i faget.