en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.


Forskrift til Rammeplan for grunnskolelærerutdanning spesifiserer sentrale læringsutbytter for studenter. De er:Kandidaten:

 • har faglige og fagdidaktiske kunnskaper i matematikk, norsk og øvrige fag som inngår i utdanningen, og solid kunnskap om begynneropplæring
 • har kunnskap om arbeid med grunnleggende ferdigheter (utrykke seg muntlig, lese, utrykke seg skriftlig, regne, bruke digitale verktøy) i og på tvers av fag, og kan tilrettelegge for progresjon i opplæringen av disse ferdighetene tilpasset elever på 1.-7. trinn
 • har kunnskap om det helhetlige opplæringsløpet, med vekt på overgangen fra barnehage til skole og barnetrinn til ungdomstrinnI tillegg til disse, skal lærerstudenter utvikle kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som følger:KUNNSKAP

Kandidaten:
 • har kunnskap om skolens og lærerprofesjonens egenart, historie, utvikling og plass i samfunnet og om skolens formål, verdigrunnlag, lovgrunnlag, gjeldende læreplaner og ulike elevers rettigheter
 • har kunnskap om læreplanarbeid og om skolen som organisasjon
 • har kunnskap om barns og unges læring, utvikling og danning i ulike sosiale, flerkulturelle og flerspråklige kontekster
 • har kunnskap om klasseledelse og klassemiljø og om utvikling av gode relasjoner til og mellom elever
 • har kunnskap om et bredt repertoar av arbeidsmåter og læringsressurser og om sammenhengen mellom innhold, arbeidsmåter og elevenes forutsetninger
 • har kunnskap om barns og unges oppvekstmiljø, likestilling og identitetsarbeid
 • har kunnskap om barn i vanskelige situasjoner og om barns rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har kunnskap om nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonenFERDIGHETER

Kandidaten:
 • kan selvstendig og i samarbeid med andre planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning i og på tvers av fag, med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
 • kan tilrettelegge for og lede gode og kreative læringsmiljøer
 • kan tilrettelegge for estetisk utfoldelse, opplevelse og erkjennelse
 • kan tilpasse opplæringen til ulike elevers behov, motivere til lærelyst gjennom å tydeliggjøre læringsmål og bruke varierte arbeidsmåter for at elevene skal nå målene
 • kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling i forhold til opplæringens mål, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere egen læring
 • kan kritisk reflektere over egen og skolens praksis i arbeidet med videreutvikling av lærerrollen og profesjonsetiske spørsmål
 • mestrer norsk muntlig, norsk skriftlig både bokmål og nynorsk, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan vurdere og bruke relevante forskningsresultater og selv gjennomføre systematisk utviklingsarbeid
 • kan i samarbeid med foresatte og faglige instanser identifisere spesielle behov hos elevene og iverksette nødvendige tiltak
 • kan legge til rette for utvikling av kompetanse i entreprenørskap og for at lokalt arbeids- og samfunnsliv involveres i opplæringenGENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:
 • kan bidra til profesjonelt lærerfelleskap med tanke på videreutvikling av god praksis og yrkesetisk plattform
 • kan stimulere til demokratiforståelse, demokratisk deltakelse og evne til kritisk refleksjon tilpasset aktuelle klassetrinn
 • kan bidra til å styrke internasjonale og flerkulturelle dimensjoner ved skolens arbeid
 • kan identifisere egne lærings- og kompetansebehov i tilknytning til læreryrket
 • innehar en endrings- og utviklingskompetanse som grunnlag for å møte framtidens skole