en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Som et universitet med barnehagelærerutdanning har vi som intensjon å bidra til en utvikling av et flerfaglig barnehagepedagogisk forskningsmiljø. Et overordnet mål med Master i barnehagevitenskap er å styrke profesjonsforskning og forskning på praksis. Pedagogikk vil, sammen med øvrige fagområder i det barnehagevitenskaplige feltet, danne en interdisiplinær basis i masteren.

Studiet kvalifiserer for ulike typer av arbeid i etater som arbeider med pedagogiske tilbud for de yngste barna. Det kan kvalifiserer for arbeid i høyere utdanning, videregående skole, fylke, kommune og andre instanser. Masterstudiet danner grunnlag for videre PhD-studier bl.a. i det utdannings- og barnehagevitenskaplige feltet. Faglige og didaktiske perspektiver vil skape en naturlig tilknytning til aktuelle fagområder og disipliner. Masteren har et tverr- og flerfaglig perspektiv. Derfor er det naturlig at det barnehagedidaktiske perspektivet står sentralt, som et nav i det barnehagevitenskaplige hjulet som masteren utgjør.

Den ekspansjonen som barnehagefeltet og profesjonsutdanningene nå er inne i gjør feltet til et svært viktig forskningsområde. I et samfunnsmessig perspektiv har barnehagen etter hvert fått økende betydning og oppmerksomhet ikke minst i forbindelse med det politiske målet om full barnehagedekning og med diskusjonen rundt maksimalprisordning. Fokus er også lagt på forhold knyttet til familie-, likestillings-, inklusjons- og utdanningspolitikk i et demokratisk og globalt perspektiv.

Norsk barnehagepolicy får god omtale blant annet for å ha en helhetlig tilnærming til læring og omsorg, god kvalitet for alle aldersgrupper, og at det er utarbeidet felles rammeplan for barnehagene. I et internasjonalt perspektiv etterlyses imidlertid kunnskap om ulike særtrekk ved den norske og nordiske barnehagekulturen, da det finnes overraskende lite forskning som retter seg mot hverdagen i barnehagen, og barnehagens indre liv. Forskning på barnehagefeltet er av både nasjonal og internasjonal interesse og betydning. Ny kunnskap om barnehagens innhold og kvalitet knyttet til realiseringen av Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er helt sentralt i dagens utdanningsfelt.

Med barnehagevitenskap mener vi forskning og systematisert erfaring på relevante perspektiver i barnehagefeltet, sett ut fra aktører i barnehagen, samt fra et utdannings- og samfunnsperspektiv.
(http://odin.dep.no/kd/norsk/aktuelt/nyheter/070021-210083/dok-bn.html )
OECD (2001). Starting Strong – Early Childhood Education and Care. Paris: OECDPublishing

Mastergrad i barnehagevitenskap har altså høy samfunnsmessig relevans, og intensjonen er å bidra til å høyne forsknings- og utviklingskompetansen på feltet.

Undervisnings- og læringsformer
Barnehagen kan forstås som en lærende organisasjon, der læring og kompetanseutvikling hos barn og personale i forskende fellesskap er viktige bærebjelker. Ulike faglige, pedagogiske, didaktiske og samfunnsmessige perspektiv vil derfor være gjennomgående i alle emnene. I hvert av emnene vil vi belyse ulike relevante metodeperspektiv. I undervisningen i emnet vil vi tilstrebe nærhet mellom teori og praksis gjennom utstrakt bruk av eksempler, observasjoner, samtaler og diskusjoner. Arbeidsformene i masterstudiet vil være varierte, og innbefatter seminarer, forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner, individuelle litteraturstudier og refleksjon over egne skriftlige tekster. Det kreves gjennomgående høy studentaktivitet i alle emnene. Emnene vil bli organisert i obligatoriske samlinger. Det vil forgå løpende studentevalueringer, og det skal gjennomføres en skriftlig sluttevaluering i alle emner. Ved slutten av masterstudiet vil vi foreta en evaluering av studiet som helhet.

OECD (2006). Starting Strong II – Early Childhood Education and Care. Paris: OECDPublishing
Gulbrandsen, L. , Johansson, J.-E. & Dyblie Nilsen, R. (2002). Forskning om barnehager: en kunnskapsstatus. Oslo: Norges forskningsråd, Område for kultur og samfunn.

Emnekombinasjoner:
  • Barnehagen i samfunnet: flerkulturelle og språklige perspektiver,15 sp
  • Barnet i barnehagen: estetiske, kulturelle og kommunikative perspektiver, 15 sp
  • Pedagogen i barnehagen: fokus på naturfag og matematikk, 15 sp
  • Ledelse- og profesjonsperspektiver, 15 sp
  • Vitenskapsteori og forskningsmetode, 20 sp
  • Forum i tilknytting til masteroppgaven, 5 sp
  • Masteroppgaven, 35 sp. totalt med Forum, 40 sp

Hver av de fire første emnene er på 15 stp. De går over en periode på 20-26 uker og avsluttes med en egen eksamen I det tredje studieåret er det første emnet på 20 sp. lagt til høst og vårsemesteret. Forum har 5 stp. som inkluderer oppstarten på arbedet med mastergradsoppgaven og er lagt til vårsemesteret (i det tredje året) og høstsemesteret (i det fjerde året), og tilsvarer til sammen en tid på 12-14 uker. Høst og vårsemesteret i det fjerde året er forbeholdt arbeidet med masteroppgaven og avsluttende eksamen. Totalt er mastergradsstudiet på 120 sp. Samarbeid med andre masterstudier og utdanninger på masternivå gir mulighet til å søke skriftlig om innpasning av eksterne kurs.

Arbeidskrav
Det kreves aktiv deltakelse i seminarer og aktiviteter i alle emnene. Hva som er obligatorisk undervisning skal framgå av semesterplanen. Studentene skal gjennomføre ulike typer av skriftlige og/eller muntlige arbeider.

Prøving
Emnene avsluttes med en prøving som vurderes med bestått/ikke bestått. Den avsluttende prøven med mastergradsoppgaven er lagt til vårsemesteret i det fjerde studieåret. Mastergradsoppgaven vurderes med bokstavkarakterer (A-F). A er den høyeste karakteren på skalaen og F er ikke bestått.