en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Det toårig masterstudiet i petroleumsgeologi utdanner sivilingeniører i petroleumsgeologi som har både teoretiske og tekniske kunnskaper som er nødvendig for å kunne arbeide med leting og produksjon av olje og gass. Utdanningen er forskningsbasert, og danner grunnlag for livslang læring.

Studiet i petroleumsgeologi utdanner studentene til multinasjonale offshore- og landbaserte industribedrifter med tilknytning til olje- og gassvirksomheten, serviceindustri og offentlige etater. Mastergrad i petroleumsgeologi gir mulighet for videre studier på doktorgradsnivå.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Studieprogrammet består av totalt 120 studiepoeng. Programmet inneholder 90 studiepoeng med obligatoriske emner, relatert til geologifag og administrasjon i forbindelse med petroleumsleting og produksjon. Masteroppgaven utgjør 30 studiepoeng, og er et større selvstendig prosjekt som utføres i siste semester, ofte i nært samarbeid med en ekstern bedrift. All undervisning foregår på engelsk. Dette er en fordel for studentene som utdanner seg mot jobber i en internasjonal bransje, der engelsk er forretningsspråket.


Studentene vil møte ulike arbeids- og undervisningsformer, bruk av moderne datateknologi, praktisk laboratoriearbeid og prosjekter med tilhørende oppøving i rapportskriving og dokumentasjon.


For hvert enkelt emne gis en beskrivelse som redegjør for:
  • Arbeids- og undervisningsformer
  • Pensumlitteratur
  • Evalueringsformer
  • Vurderingsformer
  • LæringsutbytteUiS legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen innen fagområdet, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig. Alle emner og studieprogram revideres årlig.

Hva kan du bli

Masterstudiet i Petroleumsgeologi utdanner høyt kvalifiserte ingeniører til et vidt spekter av jobber i olje- og gassindustrien. Denne industrien arbeider på internasjonal basis, og for masterstudentene i petroleumsgeologi er det god anledning til å eksponere seg mot et internasjonalt arbeidsmarked etter endt utdanning.


Petroleumsgeologene utgjør en viktig yrkesgruppe innen en rekke nærings- og samfunns- områder. Det gjelder petroleums- eller bergverksindustrien, miljøsektoren, tekniske etater, eller undervisning og forskning. Dagens forsknings- og yrkesliv preges sterkt av tverrfaglighet.Petroleumsgeologene har den nødvendige kunnskap og bakgrunn som skal til for å kunne samarbeide med spesialister fra andre fagområder for sammen å løse viktige oppgaver for samfunnet.