en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Studiet i industriell økonomi er tverrfaglig, med kombinasjon av teknisk-naturvitenskapelige fag og økonomisk-administrative fag. Det er gode muligheter for sammensetting av individuelle planer. Studentene velger kurspakker med spesialiseringer i økonomi og ledelse og ingeniørfaglig fordypning.

Studieplanen kan i noen grad være avhengig av studenten sin bakgrunn. Nedenfor er vist studieplan for ingeniører med standard bachelorstudium i ingeniørfag. For studenter med en annen bakgrunn, må studieplanen bli justert for å gi en akseptabel balanse bl.a. mellom tekniske og økonomiske fag i samlet utdanning.

UiS legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fag, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Det toårige masterprogrammet i industriell økonomi er sammensatt av grunnleggende metodeemner (20sp), andre fellesemner (10sp), spesialisering i økonomi og ledelse (20sp), ingeniørfaglig fordypning (20sp), valgemner (20sp) og masteroppgave (30sp).

Grunnleggende metodeemner (G) (20 sp)
STA500 Sanns.regning med statistikk 2 (H,10)
Eller MØA145 Økonometri (H,10)
IND520 Beslutningsanalyse med Excel (V, 10)
Andre fellesemner (F) (10 sp)
IND510 Prosjektledelse 1 (H, 5)
IND500 Investeringsanalyse (H, 5)

I tillegg til grunnleggende metodeemner og andre fellesemner skal det velges tre kurspakker på til sammen 60sp, hvor minimum en pakke må være ingeniørfaglig fordypning og minimum en pakke må være spesialisering i økonomi og ledelse.

Valgpakke ingeniørfaglig fordypning (I) (20sp)
Det tas sikte på at fordypningen skal virke som en videreføring av den spesialiseringen som studentene har gjort i den tidligere bachelorutdanningen i ingeniørfag. Emnene blir normalt hentet fra de andre masterprogrammene i teknologi ved UiS.

Spesialisering (20sp)
Valg av fordypning og område for masteroppgaven gir profilen som studenten får på sitt vitnemål. Det er lagt til rette for følgende 5 spesialiseringer:
  • Kontraktsadministrasjon
  • Prosjektledelse
  • Entreprenørskap og teknologiledelse
  • Investering og finans
  • Risikostyring

For valg av emner som kreves for de enkelte spesialisering, se neste seksjon: «Studieplan 2017-2019 for industriell økonomi-Master i teknologi/siv.ing.»

Masteroppgaven (M) skrives normalt i 4. semester, og skal være rettet mot problemstillinger som er knyttet til studiet. De fleste studentene skriver masteroppgaven i en bedrift. Informasjonsmøte om masteroppgaven vil bli holdt i 3. semester. En anbefaler studentene å starte planlegging av masteroppgaven i 3. semester.

De fleste emnene gis med ukentlige forelesninger. Enkelte emner har øvingstimer og obligatoriske innleveringer av mindre oppgaver eller av prosjektarbeid i gruppe. Bruk av dataprogram er en integrert del i flere av emnene.

For å være kvalifisert for opptak til det toårige masterprogrammet i industriell økonomi kreves det i tillegg til de generelle opptakskravene bestått eksamen i 10sp bedriftsøkonomi og 10sp mikroøkonomi eller tilsvarende. Studenter som mangler alle eller et av disse emnene, kan også søke om opptak på følgende betingelser:
  • Studenter som mangler bedriftsøkonomi må bestå en egen forprøve i bedriftsøkonomi i begynnelsen av første semester.
  • Studenter som mangler mikroøkonomi, må ta emnet IND200 i løpet av første semester.

I alle overnevnte tilfeller må emnene tas utenom ordinær studieplan for masterstudiet.(Studenter som mangler mikroøkonomi må fullføre tilsvarende emner i løpet av første studieår.)

Hva kan du bli

Det er et klart behov både i privat næringsliv og offentlig sektor for teknologisk kompetanse i kombinasjon med økonomi og ledelse både i forhold til prosjekter og generell drift. Studiet i industriell økonomi gir denne kompetansen, med spesialiseringer i flere retninger både i forhold til økonomi og ledelse og ingeniørfaglig kompetanse.
Fullført master i teknologi / sivilingeniør kan kvalifisere til opptak på doktorgradsstudium ved Universitetet i Stavanger innen fagområdet risikostyring og samfunnssikkerhet.

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.