en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Informasjonsteknologi, datateknologi - Master program

En mastergrad i datateknologi (Computer Science), gjør deg kvalifisert for de mest krevende og interessante arbeidsoppgavene innenfor IKT. Studiet er delt inn i to retninger: (1) Pålitelige og sikre systemer (Reliable and secure systems) og (2) Datavitenskap (Data Science).
Dette er et internasjonalt studium hvor norske og utenlandske studenter studerer i fellesskap. All undervisning foregår på engelsk. Studiet inneholder metodeemner som skal utdype og videreføre det matematisk-naturvitenskaplige grunnlaget fra bachelor-studiet, tekniske spesialiseringsemner, valgemner og masteroppgaven.

Masteroppgaven er et større selvstendig prosjekt som utføres i siste semester. Den kan gjerne utføres i samarbeid med en bedrift, dersom det faglige nivået på oppgaven er tilfredsstillende.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Universitetet i Stavanger tilbyr en masterutdanning rettet mot studenter som har gjennomført en 3-årig ingeniørutdanning i datateknologi. Det toårige masterstudiet i datateknologi gir 120 studiepoeng.

Studiet har metodeemner som bygger videre på matematikk, statistikk, og grunnleggende dataemner fra bachelor i datateknologi. Studiet inneholder videregående statistikkemner og algoritmeemner, maskinlæring og dataintensive systemer. Spesialiseringen Pålitelige og sikre systemer (Reliable and secure systems) vil ha emner innen nettverkssikkerhet, distribuerte systemer og algoritmeteori. Spesialiseringen Datavitenskap (Data Science) vil ha fordypning i informasjonsgjenfinning, datautvinning og ytterligere fordypning i statistikk.

Studiet byr på et variert arbeids- og undervisningsopplegg, fra tradisjonelle forelesningsrekker og øvinger, prosjektarbeid, selvstudium og laboratorieundervisning til innføring og oppøving i bruk av moderne programvare. Vektlegging av de enkelte undervisningsformene varierer i noen grad mellom de enkelte emnegruppene.

Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:
  • Arbeids- og undervisningsformer
  • Evalueringsformer
  • Pensumlitteratur
  • VurderingsformUniversitetet legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fagfelt, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Hva kan du bli

Sivilingeniører i datateknologi er etterspurt i nesten alle bransjer. Noen eksempler på virksomheter der de finner beskjeftigelse er: Konsulentselskaper, elektroteknisk og datateknisk industri, kraftforsyning, telekommunikasjonsbedrifter, oljerelatert virksomhet, sykehus og andre offentlige etater. Vi møter digital teknologi overalt, og sivilingeniører datateknologi er helt sentrale i å virkeliggjøre informasjonssamfunnet.

Fullført mastergrad i datateknologi gir grunnlag for opptak på PhD-studier innen samme område

Emneevaluering

Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler.